Projekty

Ongoing
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii Jacek Jemielity 2022 - 2027 WIB, Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Rozszyfrowanie składu pojedynczych komórek niszy i ich wpływu na regulację komórek macierzystych mieszka włosowego i brodawki włosa podczas cyklu regeneracji włosa Krzysztof Kobielak 2023 - 2027 OPUS 23, NCN
Błony biologiczne i zatłoczenie molekularne w funkcjonowaniu proteaz wirusa zapalenia wątroby typu C Joanna Trylska 2023 - 2027 PRELUDIUM BIS 4, NCN
Klasyfikacja topologiczna białek z mostkami cysteinowymi oraz wpływ zapętlenia na zwijanie białek Joanna Sułkowska 2023 - 2027 OPUS 24, NCN
Teorie zasobów kwantowych: od teoretycznych narzędzi do praktycznych zastosowań Alexander Streltsov 2023 - 2027 SONATA BIS 12, NCN
Analiza kopalnych genomów małych ssaków jako narzędzie do rekonstrukcji odpowiedzi gatunków na zmiany klimatu Mateusz Baca 2021 - 2026 SONATA BIS 10, NCN
Sondy chemiczne umożliwiające badanie oddziaływań pomiędzy poliaminami i białkami w komórkach żywych 2021 - 2026 SONATA BIS 10, NCN
Reakcje asymetrycznego utleniania elektrochemicznego z użyciem chiralnych jodoarenów jako elektrokatalizatorów Marcin Kałek 2021 - 2026 OPUS 19, NCN
CHEMCAP. Cechy materii i zjawiska fizykochemiczne w nowym układzie „chemicznego kondensatora” Wojciech Grochala 2022 - 2026 OPUS 21, NCN
Wpływ urbanizacji na mikrobiotę układu pokarmowego u ptaków: podejścia porównawcze i eksperymentalne Marta Szulkin 2022 - 2026 OPUS 21, NCN
Mechanizmy transportu białek do rzęsek pierwotnych Paweł Niewiadomski 2022 - 2026 OPUS 22, NCN
Rozwikłanie chronologicznej, geograficznej i tafonomicznej złożoności występowania nosorożca włochatego w plejstoceńskich kontekstach Polski (WOOLRHINOPOLI) i Europy Danijela Popovic 2022 - 2026 OPUS 22, NCN
Bis-karbenowe kompleksy rutenu jako wyspecjalizowane katalizatory metatezy olefin Bartosz Trzaskowski 2022 - 2026 OPUS 22, NCN
Racjonalne projektowanie wydajnego transferu energii i ładunku w biofotoelektrodach do bezpośredniej konwersji CO2 w paliwo Joanna Kargul 2023 - 2026 SOLAR DRIVEN CHEMISTRY, NCN
Stymulująco-reagujące trójwymiarowe kowalencyjne materiały organiczne do konwersji energii słonecznej i detoksykacji wody Margot Jacquet 2023 - 2026 SONATA 18, NCN
Wykorzystanie systemów transportu sideroforów do wprowadzania peptydowych kwasów nukleinowych do komórek bakterii Joanna Trylska 2021 - 2025 OPUS 19, NCN
Walidacja nowego mysiego modelu do badania zaburzeń ze spektrum autyzmu Marta Barbara Wiśniewska 2021 - 2025 OPUS 19, NCN
Rola mitochondriów w patomechanizmie zaburzeń neurorozwojowych związanych z autyzmem Magdalena Dziembowska 2020 - 2025 OPUS 18, NCN
Wpływ otoczenia molekularnego na strukturę, funkcję i oddziaływania makrocząsteczek biologicznych Piotr Setny 2021 - 2025 SONATA BIS 10, NCN
Metody typu „embedding” w chemii kwantowej – przesuwając granice modelowania właściwości molekularnych złożonych układów zawierających ciężkie atomy Małgorzata Olejniczak 2021 - 2025 SONATA BIS 10, NCN
Wieloskalowa przestrzenna reorganizacja chromatyny w odpowiedzi na stres replikacyjny i jej rola w ochronie przed niestabilnością genomową Dariusz Plewczyński 2021 - 2025 OPUS 19, NCN
Transkrypcyjna i funkcjonalna charakterystyka inwazyjnych komórek raka piersi izolowanych przy użyciu nowatorskiego systemu reporterowego in vivo Agnieszka Kobielak 2021 - 2025 OPUS 19, NCN
Nowe metody obliczania zespolonych powierzchni energii potencjalnej i własności spektroskopowych dla elektronowych stanów rezonansowych Wojciech Skomorowski 2021 - 2025 Polskie Powroty, NAWA
Rola astrocytarnego czynnika transkrypcyjnego TCF7L2 w rozwoju synaps Łukasz Szewczyk 2021 - 2025 SONATA 16, NCN
Niskowymiarowe nanoarchitektury dla emisji światła i konwersji światła w energię elektryczną Silvio Osella 2022 - 2025 OPUS 20 LAP, NCN
Magnetometria atomowa oparta o niedopasowane szerokością pasma stany NOON oraz detekcję pojedynczych fotonów z rozdzielczością spektralną Michał Lipka 2022 - 2025 PRELUDIUM 20, NCN
Mieszaniny cieczy jonowych do zastosowań w superkondensatorach: harmonia elektrochemii, NMR i symulacji Krzysztof Kazimierczuk 2022 - 2025 OPUS 20 LAP, NCN
Elektrochemiczne metody generowania rodników arylowych i ich zastosowania w syntezie Bartłomiej Sadowski 2022 - 2025 SONATA 17, NCN
Łączenie domen optycznych i mikrofalowych poprzez nieliniową optykę kwantową opartą na atomach rydbergowskich Michał Parniak-Niedojadło 2022 - 2025 SONATA 17, NCN
Określenie roli płytek krwi i ich funkcji w zmianach epigenetycznych w Chorobie Wilsona Jeffrey Palatini 2022 - 2025 SONATA 17, NCN
Zasoby w Kwantowych Technologiach: Doświadczenie i Teoria Alexander Streltsov 2022 - 2025 QuantERA II, NCN
Biologiczny kod zawęźlenia – identyfikacja wzoru zawęźlenia w biomolekułach na postawie metod AI Joanna Sułkowska 2022 - 2025 OPUS 22 LAP, NCN
Pięć tysięcy lat historii kota domowego w Europie Środkowej. Interdyscyplinarne studium paleogenetyczne i archeozoologiczne Danijela Popovic 2020 - 2024 OPUS 18, NCN
Silnie kwasowe sole metali dwuwartościowych z anionami słabo koordynującymi jako wydajne katalizatory tranfomacji olefin i alkinów Przemysław Malinowski 2019 - 2024 SONATA BIS 8, NCN
Odtworzenie historii ewolucyjnej śnieżnika europejskiego (Chionomys nivalis, Cricetidae, Mammalia) w oparciu o kopalny DNA i datowania radiowęglowe w kontekście zmian klimatu w późnym plejstocenie i holocenie Aleksandra Żeromska 2021 - 2024 PRELUDIUM 19, NCN
Modelowanie układów zawierających pojedyncze warstwy wykazujące silne sprzężenie antyferromagnetyczne – w poszukiwaniu prekursorów nowych nadprzewodników Mateusz Domański 2021 - 2024 PRELUDIUM 19, NCN
Nowe wymiary w spektroskopii NMR dla lepszej analizy chemicznej – od małych cząsteczek do białek Krzysztof Kazimierczuk 2020 - 2024 OPUS 18, NCN
Projektowanie modyfikowanych mRNA jako szczepionek oraz nośników białek terapeutycznych. Badania nad ich immunogennością w kontekście aktywności translacyjnej i stabilności komórkowej Edward Darżynkiewicz 2020 - 2024 OPUS 17, NCN
Analizy genetyczne wymarłych i współczesnych form suhaka (rodzaj Saiga, rodzina Bovidae) w celu określenia ich zróżnicowania taksonomicznego i relacji filogeograficznych w porównaniu z danymi morfologicznymi i paleoklimatycznymi Mateusz Baca 2021 - 2024 OPUS 19, NCN
Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich zastosowania Jan Kołodyński 2020 - 2024 QuantERA I, NCN
Charakterystyka wolno krążących komórek nowotworowych raka piersi z wykorzystaniem sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek Mateusz Gielata 2021 - 2024 PRELUDIUM 19, NCN
Rekonstrukcja i kalibracja drzewa filogenetycznego rodzaju Microtus z wykorzystaniem sekwencji genomów ze Środkowego Plejstocenu Mateusz Baca 2021 - 2024 OPUS 20, NCN
Elektronowe stany rezonansowe w cząsteczkach – badania z wykorzystaniem projekcji Feshbacha i metody równań ruchu sprzężonych klasterów Wojciech Skomorowski 2021 - 2024 SONATA 16, NCN
Badania strukturalne domeny transbłonowej hemaglutyniny wirusa grypy Michał Michalski 2022 - 2024 PRELUDIUM 20, NCN
Rola modyfikacji epigenetycznych w Gli3R-zależnym hamowaniu aktywności ścieżki Hedgehog Weronika Skarżyńska 2023 - 2024 PRELUDIUM 21, NCN
Completed
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Przewidywanie powinowactwa ligandów do RNA na przykładzie ryboprzełącznika aminoglikozydowego. Joanna Trylska 2018 - 2023 HARMONIA 9, NCN
Badania selektywności fotoelektrochemicznych reakcji konkurencyjnych, wgląd w specyfikę działania nanostrukturalnych elektrod półprzewodnikowych Jan Augustyński 2020 - 2023 OPUS 17, NCN
The (MSCA)-ITN the Innovative Training Networks program ENHPATHY Dariusz Plewczyński 2020 - 2023 H2020
Genetyczna historia Polaków Piotr Węgleński 2019 - 2023 OPUS 16, NCN
HERA (Hydrogen Energy Rechargable Architectures): Coupling of on-demand hydrogen generation and storage Renata Solarska 2020 - 2023 NCBiR (Norwegian funds)
Projektowanie, synteza oraz badania kombinatoryjne złączy wieloskładnikowych opartych na wykorzystaniu materiałów występujących powszechnie w naturze, do wydajnej konwersji energii słonecznej Renata Solarska 2018 - 2023 SONATA BIS 7, NCN
CYCLO – reakcje cykloaddycji inicjowane przez związki Ag(II) Piotr Leszczyński 2020 - 2023 OPUS 18, NCN
Koniugaty aminoglikozydów z peptydami amfipatycznymi jako środki przeciwbakteryjne Monika Wojciechowska 2020 - 2023 SONATA 15, NCN
SOLID Li-ION. Nowe lekkie przewodniki jonowe litu do zastosowania jako stały elektrolit w ogniwie litowo-jonowym Karol Fijałkowski 2019 - 2023 SONATA BIS 8, NCN
Wysoce reaktywne sole metali przejściowych jako prekursory nowych kompleksów zawierających wiązania metal- metal: Fe0-M2+-Fe0 Vadim Zhuravlev 2019 - 2023 Diamentowy Grant, MNiSW