Projekty

Ongoing
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Quantum Coherence and Entanglement for Quantum Technology Alexander Streltsov 01.06.2019 - 31.05.2022 FIRST TEAM Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Podwójnie zawęźlone białka – granice złożności topologicznej białek Joanna Sułkowska 2019 - 2022 OPUS
Genetyczna historia Polaków Piotr Węgleński 2019 - 2022 OPUS
Zabadanie udziału kinazy MLK4 w komunikacji pomiędzy komórkami raka piersi a makrofagami obecnymi w mikrośrodowisku guza Anna Marusiak 2019 - 2022 SONATA
Racjonalne Projektowanie Systemów Bio-Organicznych do Zastosowań Biomimetyczych Silvio Osella 2019 - 2022 SONATA
Badania w kierunku zrozumienia losu egzogennie dostarczonego mRNA w komórce Paweł Sikorski 2019 - 2022 SONATA
Wpływ dostępności pokarmu na sukces reprodukcyjny ptaków w gradiencie urbanizacji Michela Corsini 2018 - 2021 PRELUDIUM, NCN
Regulatory ścieżek sygnałowych BMP i WNT w homeostazie komórek macierzystych mieszka włosowego Patrycja Daszczuk 2018 - 2021 PRELUDIUM, NCN
Wzmocnienie oddziaływań magnetycznych w związkach lantanowców dzięki użyciu superpolaryzatora spinowego Ag (2+) Wojciech Grochala 2018 - 2021 BEETHOVEN, NCN
Wzajemna zależność pomiędzy transportem białek mitochondrialnych i komórkową homeostazą białek Agnieszka Chacińska 2016 - 2021 MAESTRO, NCN
Zmiana izoformy czynnika transkrypcyjnego jako mechanizmprzełączania ekspresji genów w trakcie różnicowania się neuronów wzgórzowych Marta Barbara Wiśniewska 2018 - 2021 OPUS, NCN
Karbeny anionowe i boryloaniony: udoskonalanie właściwości kompleksów rutenowych w metatezie olefin Bartosz Trzaskowski 2018 - 2021 BEETHOVEN, NCN
Anionowe, katjonowe i mezojonowe analogi N-heterocyklicznych karbenów w katalizie homogenicznej Bartosz Trzaskowski 2017 - 2021 SONATA BIS, NCN
Rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowotworach płaskonabłonkowych głowy i szyi. Agnieszka Kobielak 2018 - 2021 OPUS, NCN
Optymalizacja molekularnego interfejsu dla ukierunkowanej immobilizacji elektroelektroaktywnych białek w nanourządzeniach fotowoltaicznych Joanna Kargul 2018 - 2021 OPUS, NCN
Ultrastruktura komórek włoskowatych narządu Cortiego oraz wpływ minocykliny na odbiór bodźców akustycznych w mysim modelu zespołu łamliwego chromosomu X Magdalena Dziembowska 2018 - 2021 OPUS, NCN
Zbadanie interakcji neuroliginy 3 z białkiem zespołu łamliwego chromosomu X Joanna Chmielewska 2018 - 2021 PRELUDIUM, NCN
Analiza przebiegu reakcji degradacji rutenowych katalizatorów metatezy Katarzyna Młodzikowska 2019 - 2021 PRELUDIUM
Genetyka ekologiczna sikory bogatki w nowym, długoterminowym badaniu populacyjnym wzdłuż gradientu urbanizacji Marta Szulkin 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie naurnalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X Magdalena Dziembowska 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Rola rzęski pierwotnej w aktywacji czynników transkrypcyjnych Gli w sygnalizacji Hedgehog Paweł Niewiadomski 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Chemicznie modyfikowane mRNA do badań procesów komórkowych i zastosowań terapeutycznych Jacek Jemielity 2017 - 2020 OPUS, NCN
Rola Tmcc2 w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu receptorowych komórek włoskowatych ucha wewnętrznego Piotr Kaźmierczak 2017 - 2020 OPUS, NCN
Kojarzenia poza-partnerskie u sikor w antropocenie: od życia w puszczy do życia w mieście Marta Szulkin 2017 - 2020 OPUS, NCN
Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka związków chemicznych zawierających bor, wodór oraz wybrane pierwiastki grup głównych Tomasz Jaroń 2017 - 2020 SONATA, NCN
Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja Jacek Jemielity 2017 - 2020 TEAM, FNP
Zbadanie roli arginazy-1 w przeciwnowotworowym działaniu inhibitorów punktów kontrolnych Dominika Nowis 2017 - 2020 OPUS, NCN
Analiza struktury trójwymiarowej genomu ludzkiego w skali całej populacji: model komputerowy i weryfikacja doświadczalna dla limfoblastów wybranych rodzin z projektu 1000 Genomów Dariusz Plewczyński 2017 - 2020 TEAM, FNP
Badanie zdolności katalitycznych związków wanadu do rozkładu diboranu oraz wysokowydajnych borowodorkowych stałych magazynów wodoru Piotr Orłowski 2016 - 2020 Diamentowy Grant, MNiSW
Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie neuronalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X. Magdalena Dziembowska 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Mechanizmy odpowiedzi komórki na zaburzenia transportu białek do mitochondriów Piotr Brągoszewski 2017 - 2020 First TEAM, FNP
Wzajemne oddziaływanie komórek macierzystych włosa i otaczającej niszy w czasie regeneracji skóry i cyklu włosa. Krzysztof Kobielak 2018 - 2020 TEAM, FNP
Wpływ zatłoczonego środowiska na aktywność katalityczną i dynamikę proteaz wirusowych Joanna Trylska 2017 - 2020 OPUS, NCN
Obliczenia kwantowomechaniczne czasteczek zawierających ciężkie atomy w rzeczywistych otoczeniach Małgorzata Olejniczak 2017 - 2020 SONATA, NCN
Udział czynników transkrypcyjnych LEF1/TCF w astrogenezie Łukasz Szewczyk 2017 - 2020 SONATINA, NCN
Badanie heterogenności i plastyczności macierzystych komórek rakowych i ich roli w progresji nowotworów głowy i szyi Agnieszka Kobielak 2016 - 2020 OPUS, NCN
Wielofunkcyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali – od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych Jan Augustyński 2014 - 2019 MAESTRO, NCN
Witamina B12 jako transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów Joanna Trylska 2014 - 2019 SYMFONIA, NCN
Projektowanie nowych struktur białkowych o ściśle określonych właściwościach z wykorzystaniem modeli parametrycznych Stanisław Dunin-Horkawicz 2016 - 2019 SONATA BIS, NCN
Białka splątane – studium nowych struktur i rozwiązywanie ich zagadki Joanna Sułkowska 2016 - 2019 IDEAS PLUS, MNiSW
Historia ewolucyjna dwóch gatunków norników w późnym plejstocenie i holocenie. Rekonstrukcja reakcji populacji na zmiany klimatu z wykorzystaniem antycznego DNA i datowań radiowęglowych Mateusz Baca 2016 - 2019 SONATA, NCN
ACTIVE-OX. Oksydatywna aktywacja lekkich węglowodorów przez sole srebra(II) zawierające słabo koordynujące aniony Piotr Leszczyński 2016 - 2019 OPUS, NCN
Metaboliczna i behawioralna charakterystyka myszy z warunkowym nokautem Tcf7l2, genu ryzyka cukrzycy i schizofrenii Andrzej Nagalski 2016 - 2019 OPUS, NCN
BIS-TRIS. Teoretyczne modelowanie redox-dostrajalnych dwu- i trój-heterometalicznych kompleksów metali przejściowych w roli urządzeń dla elektroniki molekularnej Paweł Szarek 2016 - 2019 OPUS, NCN
Czynniki transkrypcyjne i dośrodkowe połączenia nerwowe w powstawaniu molekularnej różnorodności wzgórza Marta Barbara Wiśniewska 2016 - 2019 OPUS, NCN
Regulacja komórek macierzystych włosa w czasie jego cyklu regeneracyjnego Krzysztof Kobielak 2016 - 2019 OPUS, NCN
Hi-Ox: Podróż do rdzenia atomu – przełamywanie barier dostępnych stopni utlenienia atomów metali Paweł Szarek 2017 - 2019 OPUS, NCN
Kwantowe systemy łączności optycznej Konrad Banaszek 2016 - 2019 TEAM, FNP
Nowatorska metoda wielkoskalowych badań populacyjnych – weryfikacja i walidacja koncepcji 2016 - 2019 TEAM, FNP
Rozwój i zastosowanie nowych metod opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji oraz genomice pojedynczej komórki do badania podwójnych pęknięć DNA 2017 - 2019 TEAM, FNP
Komora do pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej przeznaczona do badań materiałów wysoce reaktywnych Karol Fijałkowski 2017 - 2019 NCBiR, TANGO, NCN
Wpływ amplifikacji genu kinazy MLK4 na rozwój raka piersi – badania w modelu 3D oraz in vivo Anna Marusiak 2017 - 2019 HOMING, FNP
Synteza, ewaluacja oraz recykling soli zawierających aniony bogate we fluor do zastosowań w magazynowaniu energii Tomasz Jaroń 2017 - 2019 HOMING, FNP
ACTIVE-OX. Oksydatywna aktywacja lekkich węglowodorów przez sole srebra(II) zawierające słabo koordynujące aniony Piotr Leszczyński 2016 - 2019 OPUS, NCN
Zależność między procesem translacji a dysfunkcją mitochondriów podczas stresu komórkowego Urszula Nowicka 2017 - 2019 HOMING, FNP
Analiza alternatywnych szlaków importu białek do mitochondriów Aleksandra Gosk 2017 - 2019 Diamentowy Grant, MNiSW
Mitochondrial translocation of the DNA repair protein APE1 Carlo Vascotto 2017 - 2019 POLONEZ, NCN
Analiza translokazy białek mitochondrialnych TIM22 w komórkach ludzkich Katarzyna Chojnacka 2016 - 2019 FUGA, NCN
Charakterystyka mitochondrialnej ścieżki importu białek TIM23 w komórkach ssaków Michał Wasilewski 2016 - 2019 OPUS, NCN
The link between mitochondria and the protein quality control system Michał Turek 2017 - 2019 POLONEZ, NCN
iCell: przetwarzania informacji w organizmach żywych. Rola struktury przestrzennej i hierarchii skal w sterowaniu procesami biofizycznymi w komórce. Dariusz Plewczyński 2015 - 2019 OPUS, NCN
Konstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych Joanna Kargul 2016 - 2019 NCBiR, POLTUR/GRAPHESOL
Wpływ asymetrycznych N-heterocyklicznych karbenów na syntezę, budowę i aktywność kompleksów dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji rac-laktydu Anna Dąbrowska 2017 - 2019 PRELUDIUM, NCN
Principles of mitochondrial protein compartmentalization in vertebrates Barbara Uszczyńska-Ratajczak 2017 - 2019 POLONEZ, NCN
Granica lasu wschodnich Andów w ostatnich 30 latach – analiza globalna w kontekście adaptacji Amazonii do zmian klimatycznych. Przemysław Żelazowski 2015 - 2019 NCN
Szacowanie przestrzennego zróżnicowania wilgotności gleby pola uprawnego przy pomocy zintegrowanych obserwacji satelitarnych sensorami radarowymi (Sentinel-1) i optycznymi (Sentinel-2). Walidacja metody w terenie, w okresie od żniw do końca sezonu, jako podstawa implementacji w serwisie SatAgro (SatAgro Sp. z o. o.) oraz prototypie precyzyjnego systemu nawadniania (Primaris Sp. z o.o. Sp. k.) Przemysław Żelazowski 2019 - 2019 UOTT UW
Completed
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Nowe reagenty i metody w syntezie modyfikowanych nukleotydów oraz ich wykorzystanie do otrzymywania narzędzi biochemicznych i nukleotydów o dużym potencjale terapeutycznym 2013 - 2018 SONATA BIS, NCN
Rzadkie i prawie-rzadkie reprezentacje w problemach spektroskopii NMR 2013 - 2018 SONATA BIS, NCN
Oddziaływania U6 snRNA w centrum katalitycznym spliceosomu – modulacja splicingu pre-mRNA przez sekwencje egzonowe podobne do U6 snRNA Magda Konarska 2013 - 2018 MAESTRO, NCN
Wpływ silnych zasad Lewisa na budowę kompleksów alkosylowych metali grup 13 i 14 oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji monomerów heterocyklicznych Paweł Horeglad 2013 - 2018 SONATA BIS, NCN
Wpływ zawęźlonej struktury na funkcje białek i przewidywanie struktur białek Joanna Sułkowska, dr hab. 2013 - 2018 SONATA BIS, NCN
Projektowanie transkryptów mRNA odpornych na degradację enzymatyczną kapu w aspekcie opracowania szczepionek przeciwnowotworowych; kompleksowe badania biochemiczne i biofizyczne nad reprezentatywnymi enzymami odpowiedzialnymi za hydrolizę kapu 2013 - 2018 MAESTRO, NCN
Wykorzystanie potencjału regenaracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych EXPLORE ME 2016 - 2018 STRATEGMED, NCBiR
Nowoczesne materiały funkcjionalne oparte o lantanowce i bor Wojciech Wegner, mgr 2014 - 2018 Diamentowy Grant, MNiSW
Oddziaływanie hydrodynamiczne w układach biomolekularnych. Badania obliczeniowe. Maciej Długosz 2015 - 2018 OPUS, NCN
Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach dr Liliana Dobrzańska 2015 - 2018 SONATA BIS, NCN