Projekty

Ongoing
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Quantum Coherence and Entanglement for Quantum Technology Alexander Streltsov 01.06.2019 - 31.05.2022 FIRST TEAM Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
First TEAM Krzysztof Kazimierczuk 01.07.2018 - 30.06.2021 FIRST TEAM Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ACTIVE-OX. Oksydatywna aktywacja lekkich węglowodorów przez sole srebra(II) zawierające słabo koordynujące aniony Piotr Leszczyński 24.06.2016 - 23.06.2020 OPUS, NCN
Historia ewolucyjna dwóch gatunków norników w późnym plejstocenie i holocenie. Rekonstrukcja reakcji populacji na zmiany klimatu z wykorzystaniem antycznego DNA i datowań radiowęglowych Mateusz Baca 24.10.2016 - 23.04.2020 SONATA, NCN nr 2015/19/D/NZ8/03878
The (MSCA)-ITN the Innovative Training Networks program ENHPATHY Dariusz Plewczyński 2020 - 2023 H2020
Podwójnie zawęźlone białka – granice złożności topologicznej białek Joanna Sułkowska 2019 - 2022 OPUS
Genetyczna historia Polaków Piotr Węgleński 2019 - 2022 OPUS
Zbadanie udziału kinazy MLK4 w komunikacji pomiędzy komórkami raka piersi a makrofagami obecnymi w mikrośrodowisku guza Anna Marusiak 2019 - 2022 SONATA
Racjonalne Projektowanie Systemów Bio-Organicznych do Zastosowań Biomimetyczych Silvio Osella 2019 - 2022 SONATA
Badania w kierunku zrozumienia losu egzogennie dostarczonego mRNA w komórce Paweł Sikorski 2019 - 2022 SONATA
Projektowanie, synteza oraz badania kombinatoryjne złączy wieloskładnikowych opartych na wykorzystaniu materiałów występujących powszechnie w naturze, do wydajnej konwersji energii słonecznej Renata Solarska 2018 - 2022 SONATA BIS NCN
Wpływ dostępności pokarmu na sukces reprodukcyjny ptaków w gradiencie urbanizacji Michela Corsini 2018 - 2021 PRELUDIUM, NCN
Regulatory ścieżek sygnałowych BMP i WNT w homeostazie komórek macierzystych mieszka włosowego Patrycja Daszczuk 2018 - 2021 PRELUDIUM, NCN
Wzmocnienie oddziaływań magnetycznych w związkach lantanowców dzięki użyciu superpolaryzatora spinowego Ag (2+) Wojciech Grochala 2018 - 2021 BEETHOVEN, NCN
Wzajemna zależność pomiędzy transportem białek mitochondrialnych i komórkową homeostazą białek Agnieszka Chacińska 2016 - 2021 MAESTRO, NCN
Zmiana izoformy czynnika transkrypcyjnego jako mechanizmprzełączania ekspresji genów w trakcie różnicowania się neuronów wzgórzowych Marta Barbara Wiśniewska 2018 - 2021 OPUS, NCN
Karbeny anionowe i boryloaniony: udoskonalanie właściwości kompleksów rutenowych w metatezie olefin Bartosz Trzaskowski 2018 - 2021 BEETHOVEN, NCN
Anionowe, katjonowe i mezojonowe analogi N-heterocyklicznych karbenów w katalizie homogenicznej Bartosz Trzaskowski 2017 - 2021 SONATA BIS, NCN
Rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowotworach płaskonabłonkowych głowy i szyi. Agnieszka Kobielak 2018 - 2021 OPUS, NCN
Optymalizacja molekularnego interfejsu dla ukierunkowanej immobilizacji elektroelektroaktywnych białek w nanourządzeniach fotowoltaicznych Joanna Kargul 2018 - 2021 OPUS, NCN
Ultrastruktura komórek włoskowatych narządu Cortiego oraz wpływ minocykliny na odbiór bodźców akustycznych w mysim modelu zespołu łamliwego chromosomu X Magdalena Dziembowska 2018 - 2021 OPUS, NCN
Zbadanie interakcji neuroliginy 3 z białkiem zespołu łamliwego chromosomu X Joanna Chmielewska 2018 - 2021 PRELUDIUM, NCN
Analiza przebiegu reakcji degradacji rutenowych katalizatorów metatezy Katarzyna Młodzikowska 2019 - 2021 PRELUDIUM
Wielofunkcyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali – od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych Jan Augustyński 2014 - 2020 MAESTRO, NCN
Genetyka ekologiczna sikory bogatki w nowym, długoterminowym badaniu populacyjnym wzdłuż gradientu urbanizacji Marta Szulkin 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie naurnalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X Magdalena Dziembowska 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Rola rzęski pierwotnej w aktywacji czynników transkrypcyjnych Gli w sygnalizacji Hedgehog Paweł Niewiadomski 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Białka splątane – studium nowych struktur i rozwiązywanie ich zagadki Joanna Sułkowska 2016 - 2020 IDEAS PLUS, MNiSW
Chemicznie modyfikowane mRNA do badań procesów komórkowych i zastosowań terapeutycznych Jacek Jemielity 2017 - 2020 OPUS, NCN
Rola Tmcc2 w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu receptorowych komórek włoskowatych ucha wewnętrznego Piotr Kaźmierczak 2017 - 2020 OPUS, NCN
Kojarzenia poza-partnerskie u sikor w antropocenie: od życia w puszczy do życia w mieście Marta Szulkin 2017 - 2020 OPUS, NCN
Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka związków chemicznych zawierających bor, wodór oraz wybrane pierwiastki grup głównych Tomasz Jaroń 2017 - 2020 SONATA, NCN
Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja Jacek Jemielity 2017 - 2020 TEAM, FNP
Zbadanie roli arginazy-1 w przeciwnowotworowym działaniu inhibitorów punktów kontrolnych Dominika Nowis 2017 - 2020 OPUS, NCN
Analiza struktury trójwymiarowej genomu ludzkiego w skali całej populacji: model komputerowy i weryfikacja doświadczalna dla limfoblastów wybranych rodzin z projektu 1000 Genomów Dariusz Plewczyński 2017 - 2020 TEAM, FNP
Badanie zdolności katalitycznych związków wanadu do rozkładu diboranu oraz wysokowydajnych borowodorkowych stałych magazynów wodoru Piotr Orłowski 2016 - 2020 Diamentowy Grant, MNiSW
Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie neuronalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X. Magdalena Dziembowska 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Mechanizmy odpowiedzi komórki na zaburzenia transportu białek do mitochondriów 2017 - 2020 First TEAM, FNP
Wzajemne oddziaływanie komórek macierzystych włosa i otaczającej niszy w czasie regeneracji skóry i cyklu włosa. Krzysztof Kobielak 2018 - 2020 TEAM, FNP
Wpływ zatłoczonego środowiska na aktywność katalityczną i dynamikę proteaz wirusowych Joanna Trylska 2017 - 2020 OPUS, NCN
Obliczenia kwantowomechaniczne cząsteczek zawierających ciężkie atomy w rzeczywistych otoczeniach Małgorzata Olejniczak 2017 - 2020 SONATA, NCN
Udział czynników transkrypcyjnych LEF1/TCF w astrogenezie Łukasz Szewczyk 2017 - 2020 SONATINA, NCN
Badanie heterogenności i plastyczności macierzystych komórek rakowych i ich roli w progresji nowotworów głowy i szyi Agnieszka Kobielak 2016 - 2020 OPUS, NCN
Ebola Dariusz Plewczyński 2019 - 2020 EDCTP
Completed
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Witamina B12 jako transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów Joanna Trylska 2014 - 2019 SYMFONIA, NCN
Projektowanie nowych struktur białkowych o ściśle określonych właściwościach z wykorzystaniem modeli parametrycznych Stanisław Dunin-Horkawicz 2016 - 2019 SONATA BIS, NCN
Metaboliczna i behawioralna charakterystyka myszy z warunkowym nokautem Tcf7l2, genu ryzyka cukrzycy i schizofrenii Andrzej Nagalski 2016 - 2019 OPUS, NCN
BIS-TRIS. Teoretyczne modelowanie redox-dostrajalnych dwu- i trój-heterometalicznych kompleksów metali przejściowych w roli urządzeń dla elektroniki molekularnej Paweł Szarek 2016 - 2019 OPUS, NCN
Czynniki transkrypcyjne i dośrodkowe połączenia nerwowe w powstawaniu molekularnej różnorodności wzgórza Marta Barbara Wiśniewska 2016 - 2019 OPUS, NCN
Regulacja komórek macierzystych włosa w czasie jego cyklu regeneracyjnego Krzysztof Kobielak 2016 - 2019 OPUS, NCN
Hi-Ox: Podróż do rdzenia atomu – przełamywanie barier dostępnych stopni utlenienia atomów metali Paweł Szarek 2017 - 2019 OPUS, NCN
Kwantowe systemy łączności optycznej Konrad Banaszek 2016 - 2019 TEAM, FNP
Nowatorska metoda wielkoskalowych badań populacyjnych – weryfikacja i walidacja koncepcji 2016 - 2019 TEAM, FNP
Rozwój i zastosowanie nowych metod opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji oraz genomice pojedynczej komórki do badania podwójnych pęknięć DNA 2017 - 2019 TEAM, FNP