Projekty

Ongoing
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii Jacek Jemielity 2022 - 2027 WIB, Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Analiza kopalnych genomów małych ssaków jako narzędzie do rekonstrukcji odpowiedzi gatunków na zmiany klimatu Mateusz Baca 2021 - 2026 SONATA BIS 10, NCN
Sondy chemiczne umożliwiające badanie oddziaływań pomiędzy poliaminami i białkami w komórkach żywych 2021 - 2026 SONATA BIS 10, NCN
Reakcje asymetrycznego utleniania elektrochemicznego z użyciem chiralnych jodoarenów jako elektrokatalizatorów Marcin Kałek 2021 - 2026 OPUS 19, NCN
CHEMCAP. Cechy materii i zjawiska fizykochemiczne w nowym układzie „chemicznego kondensatora” Wojciech Grochala 2022 - 2026 OPUS 21, NCN
Wpływ urbanizacji na mikrobiotę układu pokarmowego u ptaków: podejścia porównawcze i eksperymentalne Marta Szulkin 2022 - 2026 OPUS 21, NCN
Mechanizmy transportu białek do rzęsek pierwotnych Paweł Niewiadomski 2022 - 2026 OPUS 22, NCN
Rozwikłanie chronologicznej, geograficznej i tafonomicznej złożoności występowania nosorożca włochatego w plejstoceńskich kontekstach Polski (WOOLRHINOPOLI) i Europy Danijela Popovic 2022 - 2026 NCN, OPUS 22
Wykorzystanie systemów transportu sideroforów do wprowadzania peptydowych kwasów nukleinowych do komórek bakterii Joanna Trylska 2021 - 2025 OPUS 19, NCN
Walidacja nowego mysiego modelu do badania zaburzeń ze spektrum autyzmu Marta Barbara Wiśniewska 2021 - 2025 OPUS 19, NCN
Rola mitochondriów w patomechanizmie zaburzeń neurorozwojowych związanych z autyzmem Magdalena Dziembowska 2020 - 2025 OPUS 18, NCN
Wpływ otoczenia molekularnego na strukturę, funkcję i oddziaływania makrocząsteczek biologicznych Piotr Setny 2021 - 2025 SONATA BIS 10, NCN
Metody typu „embedding” w chemii kwantowej – przesuwając granice modelowania właściwości molekularnych złożonych układów zawierających ciężkie atomy Małgorzata Olejniczak 2021 - 2025 SONATA BIS 10, NCN
Wieloskalowa przestrzenna reorganizacja chromatyny w odpowiedzi na stres replikacyjny i jej rola w ochronie przed niestabilnością genomową Dariusz Plewczyński 2021 - 2025 OPUS 19, NCN
Transkrypcyjna i funkcjonalna charakterystyka inwazyjnych komórek raka piersi izolowanych przy użyciu nowatorskiego systemu reporterowego in vivo Agnieszka Kobielak 2021 - 2025 OPUS 19, NCN
Nowe metody obliczania zespolonych powierzchni energii potencjalnej i własności spektroskopowych dla elektronowych stanów rezonansowych Wojciech Skomorowski 2021 - 2025 Polskie Powroty, NAWA
Rola astrocytarnego czynnika transkrypcyjnego TCF7L2 w rozwoju synaps Łukasz Szewczyk 2021 - 2025 SONATA 16, NCN
Niskowymiarowe nanoarchitektury dla emisji światła i konwersji światła w energię elektryczną Silvio Osella 2022 - 2025 OPUS 20 LAP, NCN
Magnetometria atomowa oparta o niedopasowane szerokością pasma stany NOON oraz detekcję pojedynczych fotonów z rozdzielczością spektralną Michał Lipka 2022 - 2025 PRELUDIUM 20, NCN
Mieszaniny cieczy jonowych do zastosowań w superkondensatorach: harmonia elektrochemii, NMR i symulacji Krzysztof Kazimierczuk 2022 - 2025 OPUS 20 LAP, NCN
Elektrochemiczne metody generowania rodników arylowych i ich zastosowania w syntezie Bartłomiej Sadowski 2022 - 2025 SONATA 17, NCN
Łączenie domen optycznych i mikrofalowych poprzez nieliniową optykę kwantową opartą na atomach rydbergowskich Michał Parniak-Niedojadło 2022 - 2025 SONATA 17, NCN
Określenie roli płytek krwi i ich funkcji w zmianach epigenetycznych w Chorobie Wilsona Jeffrey Palatini 2022 - 2025 SONATA 17, NCN
Zasoby w Kwantowych Technologiach: Doświadczenie i Teoria Alexander Streltsov 2022 - 2025 QuantERA II, NCN
Pięć tysięcy lat historii kota domowego w Europie Środkowej. Interdyscyplinarne studium paleogenetyczne i archeozoologiczne Danijela Popovic 2020 - 2024 OPUS 18, NCN
Silnie kwasowe sole metali dwuwartościowych z anionami słabo koordynującymi jako wydajne katalizatory tranfomacji olefin i alkinów Przemysław Malinowski 2019 - 2024 SONATA BIS 8, NCN
Odtworzenie historii ewolucyjnej śnieżnika europejskiego (Chionomys nivalis, Cricetidae, Mammalia) w oparciu o kopalny DNA i datowania radiowęglowe w kontekście zmian klimatu w późnym plejstocenie i holocenie Aleksandra Żeromska 2021 - 2024 PRELUDIUM 19, NCN
Modelowanie układów zawierających pojedyncze warstwy wykazujące silne sprzężenie antyferromagnetyczne – w poszukiwaniu prekursorów nowych nadprzewodników Mateusz Domański 2021 - 2024 PRELUDIUM 19, NCN
Nowe wymiary w spektroskopii NMR dla lepszej analizy chemicznej – od małych cząsteczek do białek Krzysztof Kazimierczuk 2020 - 2024 OPUS 18, NCN
Projektowanie modyfikowanych mRNA jako szczepionek oraz nośników białek terapeutycznych. Badania nad ich immunogennością w kontekście aktywności translacyjnej i stabilności komórkowej Edward Darżynkiewicz 2020 - 2024 OPUS 17, NCN
Analizy genetyczne wymarłych i współczesnych form suhaka (rodzaj Saiga, rodzina Bovidae) w celu określenia ich zróżnicowania taksonomicznego i relacji filogeograficznych w porównaniu z danymi morfologicznymi i paleoklimatycznymi Mateusz Baca 2021 - 2024 OPUS 19, NCN
Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich zastosowania Jan Kołodyński 2020 - 2024 QuantERA I, NCN
Rekonstrukcja i kalibracja drzewa filogenetycznego rodzaju Microtus z wykorzystaniem sekwencji genomów ze Środkowego Plejstocenu Mateusz Baca 2021 - 2024 OPUS 20, NCN
Elektronowe stany rezonansowe w cząsteczkach – badania z wykorzystaniem projekcji Feshbacha i metody równań ruchu sprzężonych klasterów Wojciech Skomorowski 2021 - 2024 SONATA 16, NCN
Badania strukturalne domeny transbłonowej hemaglutyniny wirusa grypy Michał Michalski 2022 - 2024 PRELUDIUM 20, NCN
Przewidywanie powinowactwa ligandów do RNA na przykładzie ryboprzełącznika aminoglikozydowego. Joanna Trylska 2018 - 2023 HARMONIA 9, NCN
Badania selektywności fotoelektrochemicznych reakcji konkurencyjnych, wgląd w specyfikę działania nanostrukturalnych elektrod półprzewodnikowych Jan Augustyński 2020 - 2023 OPUS 17, NCN
The (MSCA)-ITN the Innovative Training Networks program ENHPATHY Dariusz Plewczyński 2020 - 2023 H2020
Genetyczna historia Polaków Piotr Węgleński 2019 - 2023 OPUS 16, NCN
HERA (Hydrogen Energy Rechargable Architectures): Coupling of on-demand hydrogen generation and storage Renata Solarska 2020 - 2023 NCBiR (Norwegian funds)
Projektowanie, synteza oraz badania kombinatoryjne złączy wieloskładnikowych opartych na wykorzystaniu materiałów występujących powszechnie w naturze, do wydajnej konwersji energii słonecznej Renata Solarska 2018 - 2023 SONATA BIS 7, NCN
CYCLO – reakcje cykloaddycji inicjowane przez związki Ag(II) Piotr Leszczyński 2020 - 2023 OPUS 18, NCN
Koniugaty aminoglikozydów z peptydami amfipatycznymi jako środki przeciwbakteryjne Monika Wojciechowska 2020 - 2023 SONATA 15, NCN
SOLID Li-ION. Nowe lekkie przewodniki jonowe litu do zastosowania jako stały elektrolit w ogniwie litowo-jonowym Karol Fijałkowski 2019 - 2023 SONATA BIS 8, NCN
Wysoce reaktywne sole metali przejściowych jako prekursory nowych kompleksów zawierających wiązania metal- metal: Fe0-M2+-Fe0 Vadim Zhuravlev 2019 - 2023 Diamentowy Grant, MNiSW
Oddziaływanie peptydu fuzyjnego wirusa grypy z błonami lipidowymi Piotr Setny 2019 - 2023 OPUS 15, NCN
Potencjalna strategia przeciwbakteryjna oparta na rybozymie Joanna Miszkiewicz 2021 - 2023 PRELUDIUM 19, NCN
Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie Danijela Popovic 2019 - 2023 OPUS 15, NCN
Status metylacji końca 5′ mRNA: w kierunku głębszego zrozumienia biologicznej roli oraz identyfikacji syntetycznych mimetyków Jacek Jemielity 2020 - 2023 OPUS 17, NCN
Transport stabilizowanego, terapeutycznego mRNA upakowanego w cząstkach wirusopochodnych do komórek ssaczych Jacek Jemielity 2020 - 2023 OPUS 17, NCN
Badania w kierunku zrozumienia losu egzogennie dostarczonego mRNA w komórce Paweł Sikorski 2019 - 2023 SONATA 14, NCN
Katenany jako nowe narzędzia do stereoselektywnej katalizy Bartosz Trzaskowski 2019 - 2023 OPUS 15, NCN
Racjonalne Projektowanie Systemów Bio-Organicznych do Zastosowań Biomimetyczych Silvio Osella 2019 - 2023 SONATA 14, NCN
Niekonwencjonalna metateza krzyżowa dla azozwiązków – badania teoretyczne i eksperymentalne Magdalena Jawiczuk 2020 - 2023 SONATA 15, NCN
Rola cytoplazmatycznej poliadenylacji w regulacji lokalnej translacji w neuronach Magdalena Dziembowska 2020 - 2023 GRIEG, Norway Grants/NCN
Wpływ cytozolowych odpowiedzi adaptacyjnych związanych z długotrwałym stresem mitochondrialnym na agregację białka Tau. Łukasz Samluk 2020 - 2023 OPUS 17, NCN
Określenie molekularnych mechanizmów adaptacji ekstremofilnych krasnorostów Cyanidiales do siedlisk bogatych w metale ciężkie Joanna Kargul 2020 - 2023 OPUS 17, NCN
Kwantowe Technologie Optyczne Konrad Banaszek 2018 - 2023 FNP
Lokalizacja pojedynczych fotonów w czasie rzeczywistym Michał Lipka 2019 - 2023 Diamentowy Grant, MNiSW
Asymptotyczne granice łączności klasycznej przy użyciu stanów kwantowych Wojciech Zwoliński 2019 - 2023 Diamentowy Grant, MNiSW
Mechanizmy represji transkrypcji przez białka Gli w sygnalizacji Hedgehog Paweł Niewiadomski 2020 - 2023 OPUS 17, NCN
Rola heteromultimeryzacji kinaz MRCK w procesach fizjologicznych i patologicznych Brygida Baran 2020 - 2023 PRELUDIUM 18, NCN
Określenie udziału Bmi1-pozytywnych epitelialnych komórek macierzystych z jamy ustnej w procesie nowotworzenia przy użyciu systemu „lineage tracing analysis” oraz funkcji białka Bmi1 w komórkach płaskonabłonkowych nowotworów głowy i szyi Kamila Karpińska 2020 - 2023 PRELUDIUM 18, NCN
Charakterystyka wolno krążących komórek nowotworowych raka piersi z wykorzystaniem sekwencjonowania RNA pojedynczych komóre Mateusz Gielata 2021 - 2023 PRELUDIUM 19, NCN
Zastosowanie metod uczenia maszynowego do badania struktury i funkcji bakteryjnych systemów transdukcji sygnału Aleksander Wiński 2019 - 2023 Diamentowy Grant, MNiSW
Transformacje asymetryczne z użyciem związków hiperwalencyjnego jodu. Połączenie z katalizą nukleofilową oraz nowe chiralne jodoareny jako droga do użytecznych reakcji syntetycznych Marcin Kałek 2017 - 2023 SONATA BIS 6, NCN
Rola dwufunkcyjnych komórek macierzystych proksymalnego fałdu paznokcia w regeneracji palców Krzysztof Kobielak 2020 - 2023 OPUS 17, NCN
Rola komponentów ścieżki sygnalizacyjnej WNT w aktywacji komórek macierzystych mieszka włosowego podczas cyklicznej regeneracji włosa Paula Mazurek 2020 - 2023 PRELUDIUM 17, NCN
Wpływ inhibicji proteasomu na homeostazę mitochondrialną 2020 - 2023 OPUS 17, NCN
Komora do pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej przeznaczona do badań materiałów wysoce reaktywnych Karol Fijałkowski 2017 - 2022 NCBiR - TANGO 2, NCN
Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja Jacek Jemielity 2017 - 2022 TEAM, FNP
Wpływ dostępności pokarmu na sukces reprodukcyjny ptaków w gradiencie urbanizacji Michela Corsini 2018 - 2022 PRELUDIUM 13, NCN
Wzajemne oddziaływanie komórek macierzystych włosa i otaczającej niszy w czasie regeneracji skóry i cyklu włosa. Krzysztof Kobielak 2018 - 2022 TEAM, FNP
Regulatory ścieżek sygnałowych BMP i WNT w homeostazie komórek macierzystych mieszka włosowego Patrycja Daszczuk 2018 - 2022 PRELUDIUM 13, NCN
Wzmocnienie oddziaływań magnetycznych w związkach lantanowców dzięki użyciu superpolaryzatora spinowego Ag (2+) Wojciech Grochala 2018 - 2022 BEETHOVEN 2, NCN
Zmiana izoformy czynnika transkrypcyjnego jako mechanizmprzełączania ekspresji genów w trakcie różnicowania się neuronów wzgórzowych Marta Barbara Wiśniewska 2018 - 2022 OPUS 13, NCN
Karbeny anionowe i boryloaniony: udoskonalanie właściwości kompleksów rutenowych w metatezie olefin Bartosz Trzaskowski 2018 - 2022 BEETHOVEN 2, NCN
Rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowotworach płaskonabłonkowych głowy i szyi. Agnieszka Kobielak 2018 - 2022 OPUS 13, NCN
Optymalizacja molekularnego interfejsu dla ukierunkowanej immobilizacji elektroelektroaktywnych białek w nanourządzeniach fotowoltaicznych Joanna Kargul 2018 - 2022 OPUS 14, NCN
Ultrastruktura komórek włoskowatych narządu Cortiego oraz wpływ minocykliny na odbiór bodźców akustycznych w mysim modelu zespołu łamliwego chromosomu X Magdalena Dziembowska 2018 - 2022 OPUS 14, NCN
Zbadanie udziału kinazy MLK4 w komunikacji pomiędzy komórkami raka piersi a makrofagami obecnymi w mikrośrodowisku guza 2019 - 2022 SONATA 14, NCN
Quantum Coherence and Entanglement for Quantum Technology Alexander Streltsov 2019 - 2022 FIRST TEAM, FNP
Methods of non-stationary signal processing for more sensitive NMR spectroscopy Krzysztof Kazimierczuk 2018 - 2022 FIRST TEAM, FNP
SILVERLAND: Unikatowa ścieżka w celu osiągnięcia nadprzewodnictwa w materiałach srebrowych podobnych do oksokupratów Wojciech Grochala 2018 - 2022 MAESTRO, NCN
BEACs: nowe formy alotropowe węgla. Synteza, domieszkowanie oraz właściwości elektronowe i adsorbcyjne Andrzej Szczurek 2017 - 2022 SONATA BIS 6, NCN
Sole anionu [BH3NH2BH2NH2BH3]- jako prekursory regularnego azotku boru i przewodniki jonowe Rafał Owarzany 2018 - 2022 PRELUDIUM 13, NCN
Kompresja perowskitów podwójnych: badanie wysokociśnieniowych struktur fluorosrebrzanów metali alkalicznych M2AgF4 (M=Na-Cs) Jakub Gawraczyński 2018 - 2022 PRELUDIUM 14, NCN
Luminescencyjne materiały magnetyczne na bazie lantanowców i boru Wojciech Wegner 2018 - 2022 PRELUDIUM 14, NCN
Poszukiwanie mechanizmu transportu koniugatów witaminy B12 i peptydowych kwasów nukleinowych do komórek bakterii E. coli Tomasz Pieńko 2018 - 2022 PRELUDIUM 14, NCN
Wpływ zmian klimatu i środowiska na dynamikę populacji, migracje i wymieranie wybranych gatunków gryzoni w późnym plejstocenie i holocenie Mateusz Baca 2018 - 2022 OPUS 13, NCN
Transformacja Radona w spektroskopii NMR białek Krzysztof Kazimierczuk 2018 - 2022 HARMONIA 9. NCN
Szczegółowe „odciski palców” białek w spektroskopii NMR Dariusz Gołowicz 2020 - 2022 PRELUDIUM 17, NCN
Synteza analogów trimetylokapu modyfikowanych molekularnymi rotorami oraz ich zastosowanie do badania transportu jądrowego Błażej Wojtczak 2018 - 2022 SONATA 13, NCN
Analiza przebiegu reakcji degradacji rutenowych katalizatorów metatezy Katarzyna Młodzikowska 2019 - 2022 PRELUDIUM 16, NCN
Podwójnie zawęźlone białka – granice złożności topologicznej białek Joanna Sułkowska 2019 - 2022 OPUS 16, NCN
Poszukiwanie ligandów receptorów CB1 i CB2 wśród substancji leczniczych, ich metabolitów i związków pochodzenia naturalnego Adam Stasiulewicz 2020 - 2022 PRELUDIUM 18, NCN
Super-resolution imaging techniques based on spatial coherence Konrad Banaszek 2019 - 2022 Grant Award, Office of Naval Research Global
Rola proteasomu w regulacji aktywności białek Gli przez ścieżkę Hedgehog Paweł Niewiadomski 2018 - 2022 OPUS 14, NCN
Rola kompleksu egzocysty w transporcie białek cytoplazmatycznych do rzęski pierwotnej Sylwia Niedziółka 2019 - 2022 PRELUDIUM 15, NCN
Historia naturalna enzymów zwoju Rossmanna: zorientowane ewolucyjnie podejście do projektowania specyficzności enzymów Rossmanna wobec kofaktora Stanisław Dunin-Horkawicz 2019 - 2022 FIRST TEAM, FNP
Molekularne mechanizmy komunikacji allosterycznej w syntazie tymidylanowej Jan Ludwiczak 2018 - 2022 PRELUDIUM 14, NCN
Badania transkryptomiczne ekstremofilnej mikroalgi Cyanidioschyzon merolae poddanej działaniu dwóch różnych stresorów, metali ciężkich i wysokiego zasolenia. Sergio Santaeufemia Sánchez 2021 - 2022 MINIATURA 5, NCN
Completed
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych Edward Darżynkiewicz 2016 - 2021 STRATEGMED - EXPLORE ME, NCBiR
Genetyka ekologiczna sikory bogatki w nowym, długoterminowym badaniu populacyjnym wzdłuż gradientu urbanizacji Marta Szulkin 2015 - 2021 SONATA BIS 4, NCN
Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie naurnalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X Magdalena Dziembowska 2015 - 2021 SONATA BIS 4, NCN
Białka splątane – studium nowych struktur i rozwiązywanie ich zagadki Joanna Sułkowska 2016 - 2021 IDEAS PLUS, MNiSW
Rola Tmcc2 w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu receptorowych komórek włoskowatych ucha wewnętrznego Piotr Kaźmierczak 2017 - 2021 OPUS 11, NCN
Kojarzenia poza-partnerskie u sikor w antropocenie: od życia w puszczy do życia w mieście Marta Szulkin 2017 - 2021 OPUS 11, NCN
Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka związków chemicznych zawierających bor, wodór oraz wybrane pierwiastki grup głównych Tomasz Jaroń 2017 - 2021 SONATA 11, NCN
Zbadanie roli arginazy-1 w przeciwnowotworowym działaniu inhibitorów punktów kontrolnych 2017 - 2021 OPUS 12, NCN
Analiza struktury trójwymiarowej genomu ludzkiego w skali całej populacji: model komputerowy i weryfikacja doświadczalna dla limfoblastów wybranych rodzin z projektu 1000 Genomów Dariusz Plewczyński 2017 - 2021 TEAM III, FNP
Obliczenia kwantowomechaniczne cząsteczek zawierających ciężkie atomy w rzeczywistych otoczeniach Małgorzata Olejniczak 2017 - 2021 SONATA 12, NCN