Projekty

Ongoing
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Impact of food availability on avian reproduction in a gradient of urbanisation Michela Corsini 2018 - 2021 Preludium, NCN
Wzmocnienie oddziaływań magnetycznych w związkach lantanowców dzięki użyciu superpolaryzatora spinowego Ag (2+) Wojciech Grochala 2018 - 2021 NCN, BEETHOVEN
Cross-talk between the transport of mitochondrial proteins and cellular protein homeostasis Agnieszka Chacińska 2016 - 2021 MAESTRO, NCN
Zmiana izoformy czynnika transkrypcyjnego jako mechanizmprzełączania ekspresji genów w trakcie różnicowania się neuronów wzgórzowych Marta Barbara Wiśniewska 2018 - 2021 OPUS, NCN
Anionic, cationic and mesoionic analogues of N-heterocyclic carbenes in homogenous catalysis Bartosz Trzaskowski 2017 - 2021 NCN, SONATA BIS
Rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowotworach płaskonabłonkowych głowy i szyi. Agnieszka Kobielak 2018 - 2021 OPUS, NCN
Optymalizacja molekularnego interfejsu dla ukierunkowanej immobilizacji elektroelektroaktywnych białek w nanourządzeniach fotowoltaicznych Joanna Kargul 2018 - 2021 NCN, OPUS
Ultrastructure of hair cells of the organ of Corti and the effects of minocycline on responses to acustic stimulation in a mouse model of fragile X syndrome Magdalena Dziembowska 2018 - 2021 OPUS, NCN
The study of neuroligin 3 mRNA interaction with fragile X mental retardation protein. Joanna Chmielewska 2018 - 2021 PRELUDIUM, NCN
Genetyka ekologiczna sikory bogatki w nowym, długoterminowym badaniu populacyjnym wzdłuż gradientu urbanizacji 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie naurnalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Rola rzęski pierwotnej w aktywacji czynników transkrypcyjnych Gli w sygnalizacji Hedgehog 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Badanie zdolności katalitycznych związków wanadu do rozkładu diboranu oraz wysokowydajnych borowodorkowych stałych magazynów wodoru 2016 - 2020 Diamentowy Grant, MNiSW
Zbadanie roli arginazy-1 w przeciwnowotworowym działaniu inhibitorów punktów kontrolnych 2017 - 2020 OPUS, NCN
Analiza struktury trójwymiarowej genomu ludzkiego w skali całej populacji: model komputerowy i weryfikacja doświadczalna dla limfoblastów wybranych rodzin projektu 1000 Genomów Dariusz Plewczyński 2017 - 2020 TEAM, FNP
Badanie zdolności katalitycznych związków wanadu do rozkładu diboranu oraz wysokowydajnych borowodorkowych stałych magazynów wodoru Piotr Orłowski 2016 - 2020 Diamentowy Grant, MNiSW
Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie neuronalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X. Magdalena Dziembowska 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Cellular mechanisms handling failed mitochondrial protein translocation events. 2017 - 2020 FirstTeam, FNP
Wzajemne oddziaływanie komórek macierzystych włosa i otaczającej niszy w czasie regeneracji skóry i cyklu włosa. Krzysztof Kobielak 2018 - 2020 TEAM, FNP
Regulatory ścieżek sygnałowych BMP i WNT w homeostazie komórek macierzystych mieszka włosowego Patrycja Daszczuk 2018 - 2020 PRELUDIUM, NCN
The effect of crowded environment on the catalytic activity and dynamics of viral proteases. Joanna Trylska 2017 - 2020 OPUS, NCN
Obliczenia kwantowomechaniczne czasteczek zawierających ciężkie atomy w rzeczywistych otoczeniach 2017 - 2020 SONATA, NCN
Udział czynników transkrypcyjnych LEF1/TCF w astrogenezie Łukasz Szewczyk 2017 - 2020 SONATINA, NCN
Anionic Carbenes and Borylanions: Tuning the properties of ruthenium metal complexes in olefin metathesis Bartosz Trzaskowski 2018 - 2020 BEETHOVEN, NCN
Wielofuncyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali – od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych Jan Augustyński, prof. dr hab. 2014 - 2019 MAESTRO, NCN
Witamina B12 jako transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów Joanna Trylska 2014 - 2019 SYMFONIA, NCN
Projektowanie nowych struktur białkowych o ściśle określonych właściwościach z wykorzystaniem modeli parametrycznych 2016 - 2019 SONATA BIS, NCN
Białka splątane – studium nowych struktur i rozwiązywanie ich zagadki Joanna Sułkowska, dr hab. 2016 - 2019 IDEAS PLUS, MNiSW
Historia ewolucyjna dwóch gatunków norników w późnym plejstocenie i holocenie. Rekonstrukcja reakcji populacji na zmiany klimatu z wykorzystaniem antycznego DNA i datowań radiowęglowych Mateusz Baca, dr 2016 - 2019 SONATA, NCN
Chłodzenie i dynamika wieloatomowych jonów molekularnych zanurzonych w ultrazimnych gazach atomowych Michał Tomza 2016 - 2019 SONATA, NCN
ACTIVE-OX. Oksydatywna aktywacja lekkich węglowodorów przez sole srebra(II) zawierające słabo koordynujące aniony 2016 - 2019 OPUS, NCN
Metaboliczna i behawioralna charakterystyka myszy z warunkowym nokautem Tcf7l2, genu ryzyka cukrzycy i schizofrenii 2016 - 2019 OPUS, NCN
BIS-TRIS. Teoretyczne modelowanie redox-dostrajalnych dwu- i trój-heterometalicznych kompleksów metali przejściowych w roli urządzeń dla elektroniki molekularnej 2016 - 2019 OPUS, NCN
Czynniki transkrypcyjne i dośrodkowe połączenia nerwowe w powstawaniu molekularnej różnorodności wzgórza 2016 - 2019 OPUS, NCN
Regulacja komórek macierzystych włosa w czasie jego cyklu regeneracyjnego 2016 - 2019 OPUS, NCN
Chemicznie modyfikowane mRNA do badań procesów komórkowych i zastosowań terapeutycznych 2017 - 2019 OPUS, NCN
Rola Tmcc2 w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu receptorowych komórek włoskowatych ucha wewnętrznego 2017 - 2019 OPUS, NCN
Kojarzenia poza-partnerskie u sikor w antropocenie: od życia w puszczy do życia w mieście 2017 - 2019 OPUS, NCN
Hi-Ox: Podróż do rdzenia atomu – przełamywanie barier dostępnych stopni utlenienia atomów metali 2017 - 2019 OPUS, NCN
Badanie własności dynamicznych i fizyko-chemicznych reduktazy pterydynowej 1 ludzkich pasożytów z rodziny świdrowców oraz oddziaływań z substratami i lekami z wykorzystaniem metod modelowania molekularnego 2017 - 2019 SONATA, NCN
Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka związków chemicznych zawierających bor, wodór oraz wybrane pierwiastki grup głównych 2017 - 2019 SONATA, NCN
Kwantowe systemy łączności optycznej 2016 - 2019 TEAM, FNP
Nowatorska metoda wielkoskalowych badań populacyjnych – weryfikacja i walidacja koncepcji 2016 - 2019 TEAM, FNP
Rozwój i zastosowanie nowych metod opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji oraz genomice pojedynczej komórki do badania podwójnych pęknięć DNA 2017 - 2019 TEAM, FNP
Komora do pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej przeznaczona do badań materiałów wysoce reaktywnych. 2017 - 2019 NCN, NCBiR, TANGO
Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja 2017 - 2019 FNP, TEAM
The role of MLK4 amplification in brest cancer progression – studies in 3D cell culture and in vivo models 2017 - 2019 HOMING, FNP
Synthesis, evaluation and recycling of the salts containing highly-fluorinated anions for energy storage applications 2017 - 2019 HOMING, FNP
Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka związków chemicznych zawierających bor, wodór oraz wybrane pierwiastki grup głównych Tomasz Jaroń 2017 - 2019 SONATA, NCN
BIS-TRIS. Teoretyczne modelowanie redox-dostrajalnych dwu- i trój-heterometalicznych kompleksów metali przejściowych w roli urządzeń dla elektroniki molekularnej Paweł Szarek 2016 - 2019 OPUS,NCN
ACTIVE-OX. Oksydatywna aktywacja lekkich węglowodorów przez sole srebra(II) zawierające słabo koordynujące aniony Piotr Leszczyński 2016 - 2019 OPUS, NCN
The role of Tmcc2 in the development and maintenance of the inner ear mechanosensory hair cells. 2017 - 2019 OPUS, NCN
The interplay between the translation machinery and the mitochondrial dysfunction under cellular stress. Urszula Nowicka 2017 - 2019 HOMING, FNP
Analysis of the alternative import pathways of mitochondrial proteins. Aleksandra Gosk 2017 - 2019 Diamentowy Grant, MNiSW
Mitochondrial translocation of the DNA repair protein APE1. Carlo Vascotto 2017 - 2019 POLONEZ, NCN
Analysis of the mitochondrial proteins translocase TIM22 in human cells. Katarzyna Chojnacka 2016 - 2019 FUGA, NCN
Mechanisms protecting from oxidative damage during aging. Ulrike Topf 2016 - 2019 OPUS10, NCN
Characterization of the TIM23 pathway of protein import into mitochondria in mammalian cells. Michał Wasilewski 2016 - 2019 OPUS10, NCN
The link between mitochondria and the protein quality control system. Michał Turek 2017 - 2019 POLONEZ, NCN
Wielofunkcyjne materiały oparte na cienkowartswowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali – od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych Jan Augustyński 2014 - 2019 MAESTRO, NCN
iCell: przetwarzania informacji w organizmach żywych. Rola struktury przestrzennej i hierarchii skal w sterowaniu procesami biofizycznymi w komórce. Dariusz Plewczyński 2015 - 2019 OPUS, NCN
Graphene-derived electrodes for bio-inspired solar-fuel device Joanna Kargul 2016 - 2019 NCBiR, POLTUR/GraphESol
Badanie heterogenności i plastyczności macierzystych komórek rakowych i ich roli w progresji nowotworów głowy i szyi. Agnieszka Kobielak 2016 - 2019 OPUS, NCN
Wpływ asymetrycznych N-heterocyklicznych karbenów na syntezę, budowę i aktywność kompleksów dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji rac-laktydu Anna Dąbrowska 2017 - 2019 PRELUDIUM, NCN
Działanie 1.1. RPO Mazowsze – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego 2014 - 2019 RPO WM
Principles of mitochondrial protein compartmentalization in vertebrates Barbara Uszczyńska-Ratajczak 2017 - 2019 POLONEZ, NCN
Completed
Tytuł Kierownik projektu Okres Finansowanie
Nowe reagenty i metody w syntezie modyfikowanych nukleotydów oraz ich wykorzystanie do otrzymywania narzędzi biochemicznych i nukleotydów o dużym potencjale terapeutycznym 2013 - 2018 SONATA BIS, NCN
Rzadkie i prawie-rzadkie reprezentacje w problemach spektroskopii NMR 2013 - 2018 SONATA BIS, NCN
Oddziaływania U6 snRNA w centrum katalitycznym spliceosomu – modulacja splicingu pre-mRNA przez sekwencje egzonowe podobne do U6 snRNA Magda Konarska 2013 - 2018 MAESTRO, NCN
Wpływ silnych zasad Lewisa na budowę kompleksów alkosylowych metali grup 13 i 14 oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji monomerów heterocyklicznych Paweł Horeglad 2013 - 2018 SONATA BIS, NCN
Wpływ zawęźlonej struktury na funkcje białek i przewidywanie struktur białek Joanna Sułkowska, dr hab. 2013 - 2018 SONATA BIS, NCN
Projektowanie transkryptów mRNA odpornych na degradację enzymatyczną kapu w aspekcie opracowania szczepionek przeciwnowotworowych; kompleksowe badania biochemiczne i biofizyczne nad reprezentatywnymi enzymami odpowiedzialnymi za hydrolizę kapu 2013 - 2018 MAESTRO, NCN
Wykorzystanie potencjału regenaracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych EXPLORE ME 2016 - 2018 STRATEGMED, NCBiR
Nowoczesne materiały funkcjionalne oparte o lantanowce i bor Wojciech Wegner, mgr 2014 - 2018 Diamentowy Grant, MNiSW
Oddziaływanie hydrodynamiczne w układach biomolekularnych. Badania obliczeniowe. Maciej Długosz 2015 - 2018 OPUS, NCN
HYDRA. Od wydajnych magazynów wodoru w fazie stałej do nowych wieloskładnikowych i kompozytowych materiałów funkcjinalnych 2015 - 2018 OPUS, NCN