Projects

Ongoing
Title Project Leader Project period Project funding
Impact of food availability on avian reproduction in a gradient of urbanisation Michela Corsini 2018 - 2021 Preludium, NCN
Wzmocnienie oddziaływań magnetycznych w związkach lantanowców dzięki użyciu superpolaryzatora spinowego Ag (2+) Wojciech Grochala 2018 - 2021 NCN, BEETHOVEN
Cross-talk between the transport of mitochondrial proteins and cellular protein homeostasis Agnieszka Chacińska 2016 - 2021 MAESTRO, NCN
Changes in transcription factor isoforms as a mechanism to switch gene expression during the differentiation of thalamic neurons Marta Barbara Wiśniewska 2018 - 2021 OPUS, NCN
Anionic, cationic and mesoionic analogues of N-heterocyclic carbenes in homogenous catalysis Bartosz Trzaskowski 2017 - 2021 NCN, SONATA BIS
Role of catulin in the regulation of cell-extracellular matrix interactions in tumor invasion and metastasis of head and neck squamous cell carcinoma. Agnieszka Kobielak 2018 - 2021 OPUS, NCN
Design and optimisation of molecular interface for efficient electron transfer within photosystem I-based photovoltaic devices. Joanna Kargul 2018 - 2021 NCN, OPUS
Ultrastructure of hair cells of the organ of Corti and the effects of minocycline on responses to acustic stimulation in a mouse model of fragile X syndrome Magdalena Dziembowska 2018 - 2021 OPUS, NCN
The study of neuroligin 3 mRNA interaction with fragile X mental retardation protein. Joanna Chmielewska 2018 - 2021 PRELUDIUM, NCN
Genetyka ekologiczna sikory bogatki w nowym, długoterminowym badaniu populacyjnym wzdłuż gradientu urbanizacji 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie naurnalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Role of primary cilia in Gli protein regulation in Hedgehog signaling 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
The role of non-covalent interactions in the formation of supramolecular assemblies and the phenomenon of single-crystal-to-single-crystal transformations 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Badanie zdolności katalitycznych związków wanadu do rozkładu diboranu oraz wysokowydajnych borowodorkowych stałych magazynów wodoru 2016 - 2020 Diamentowy Grant, MNiSW
Zbadanie roli arginazy-1 w przeciwnowotworowym działaniu inhibitorów punktów kontrolnych 2017 - 2020 OPUS, NCN
Analiza struktury trójwymiarowej genomu ludzkiego w skali całej populacji: model komputerowy i weryfikacja doświadczalna dla limfoblastów wybranych rodzin projektu 1000 Genomów Dariusz Plewczyński 2017 - 2020 TEAM, FNP
Badanie zdolności katalitycznych związków wanadu do rozkładu diboranu oraz wysokowydajnych borowodorkowych stałych magazynów wodoru Piotr Orłowski 2016 - 2020 Diamentowy Grant, MNiSW
Identification of proteins locally synthesized at the synapse in response to neuronal stimulation in physiology and fragile X syndrome. Magdalena Dziembowska 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Cellular mechanisms handling failed mitochondrial protein translocation events. Piotr Brągoszewski 2017 - 2020 FirstTeam, FNP
Reciprocal interaction between hair follicle Stem Cells and surrounding niche during skin and hair regeneration. Krzysztof Kobielak 2018 - 2020 TEAM, FNP
Regulators of BMP and WNT signaling pathways in homeostasis of hair follicle stem cells. Patrycja Daszczuk 2018 - 2020 PRELUDIUM, NCN
The effect of crowded environment on the catalytic activity and dynamics of viral proteases Joanna Trylska 2017 - 2020 OPUS, NCN
Quantum chemistry solutions for molecules with heavy atoms in realistic environments. Małgorzata Olejniczak 2017 - 2020 SONATA, NCN
The involvement of LEF1/TCF transcription factors in astrogenesis Łukasz Szewczyk 2017 - 2020 SONATINA, NCN
Anionic Carbenes and Borylanions: Tuning the properties of ruthenium metal complexes in olefin metathesis Bartosz Trzaskowski 2018 - 2020 Beethoven, NCN
Wielofuncyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali – od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych Jan Augustyński 2014 - 2019 MAESTRO, NCN
Vitamin B12 as a delivery vehicle for antibacterial oligonucleotide analogues Joanna Trylska 2014 - 2019 SYMFONIA, NCN
Projektowanie nowych struktur białkowych o ściśle określonych właściwościach z wykorzystaniem modeli parametrycznych 2016 - 2019 SONATA BIS, NCN
Białka splątane – studium nowych struktur i rozwiązywanie ich zagadki 2016 - 2019 IDEAS PLUS, MNiSW
Historia ewolucyjna dwóch gatunków norników w późnym plejstocenie i holocenie. Rekonstrukcja reakcji populacji na zmiany klimatu z wykorzystaniem antycznego DNA i datowań radiowęglowych 2016 - 2019 SONATA, NCN
Chłodzenie i dynamika wieloatomowych jonów molekularnych zanurzonych w ultrazimnych gazach atomowych Michał Tomza 2016 - 2019 SONATA, NCN
ACTIVE-OX. Oksydatywna aktywacja lekkich węglowodorów przez sole srebra(II) zawierające słabo koordynujące aniony 2016 - 2019 OPUS, NCN
Metabolic and behavioral characterization of mice with conditional knockout of Tcf7l2, a risk gene for diabetes and schizophrenia 2016 - 2019 OPUS, NCN
BIS-TRIS. Teoretyczne modelowanie redox-dostrajalnych dwu- i trój-heterometalicznych kompleksów metali przejściowych w roli urządzeń dla elektroniki molekularnej 2016 - 2019 OPUS, NCN
Transcription factors and afferent connections in shaping molecular diversity of thalamic neurons 2016 - 2019 OPUS, NCN
Regulacja komórek macierzystych włosa w czasie jego cyklu regeneracyjnego 2016 - 2019 OPUS, NCN
Chemicznie modyfikowane mRNA do badań procesów komórkowych i zastosowań terapeutycznych 2017 - 2019 OPUS, NCN
The role of Tmcc2 in the development and maintenance of the inner ear mechanosensory hair cells. Piotr Kaźmierczak 2017 - 2019 OPUS, NCN
Kojarzenia poza-partnerskie u sikor w antropocenie: od życia w puszczy do życia w mieście 2017 - 2019 OPUS, NCN
Hi-Ox: Journey to the core of the atom – pushing the limits of the reachable oxidation states of metal atoms. 2017 - 2019 OPUS, NCN
Badanie własności dynamicznych i fizyko-chemicznych reduktazy pterydynowej 1 ludzkich pasożytów z rodziny świdrowców oraz oddziaływań z substratami i lekami z wykorzystaniem metod modelowania molekularnego 2017 - 2019 SONATA, NCN
Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka związków chemicznych zawierających bor, wodór oraz wybrane pierwiastki grup głównych 2017 - 2019 SONATA, NCN
Quantum Optical Communication Systems 2016 - 2019 TEAM, FNP
Nowatorska metoda wielkoskalowych badań populacyjnych – weryfikacja i walidacja koncepcji 2016 - 2019 TEAM, FNP
Development and application of novel next-generation sequencing and single-cell genomics methods to studying DNA double-strand breaks 2017 - 2019 TEAM, FNP
Cell for electrical impedance measurements designed for investigation of highly reactive samples. 2017 - 2019 NCN, NCBiR, TANGO
Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja 2017 - 2019 FNP, TEAM
The role of MLK4 amplification in brest cancer progression – studies in 3D cell culture and in vivo models 2017 - 2019 HOMING, FNP
Synthesis, evaluation and recycling of the salts containing highly-fluorinated anions for energy storage applications 2017 - 2019 HOMING, FNP
BIS-TRIS. Theoretical modeling of redox-tailored bi and tri-heterometallic transition metal complexes as devices for molecular electronics. Paweł Szarek 2016 - 2019 OPUS,NCN
High-pressure synthesis and characterization of the chemical compounds based on boron, hydrogen, and selected main-group elements Tomasz Jaroń 2017 - 2019 SONATA, NCN
ACTIVE-OX. Oxidative C-H bond activation in light alkanes by Ag(II) salts containing weakly coordinating anions Piotr Leszczyński 2016 - 2019 OPUS, NCN
The interplay between the translation machinery and the mitochondrial dysfunction under cellular stress. Urszula Nowicka 2017 - 2019 HOMING, FNP
Analysis of the alternative import pathways of mitochondrial proteins. Aleksandra Gosk 2017 - 2019 Diamentowy Grant, MNiSW
Analysis of the mitochondrial proteins translocase TIM22 in human cells. Katarzyna Chojnacka 2016 - 2019 FUGA, NCN
Mechanisms protecting from oxidative damage during aging. Ulrike Topf 2016 - 2019 OPUS10, NCN
Characterization of the TIM23 pathway of protein import into mitochondria in mammalian cells. Michał Wasilewski 2016 - 2019 OPUS10, NCN
The link between mitochondria and the protein quality control system. Michał Turek 2017 - 2019 POLONEZ, NCN
iCell: information processing in living organisms. The role of three-dimensional structure and multi-scale properties in controlling the biological processes in a cell. Dariusz Plewczyński 2015 - 2019 OPUS, NCN
Graphene-derived electrodes for bio-inspired solar-fuel device Joanna Kargul 2016 - 2019 NCBiR, POLTUR/GraphESol
Structural and functional characterisation of the photosynthetic apparatus of an extremophilic red microalga Cyanidioschyzon merolae Joanna Kargul 2015 - 2019 NCN, OPUS8
Understanding cancer stem cell heterogeneity and plasticity and its role in the progression of oral cancer. Agnieszka Kobielak 2016 - 2019 OPUS, NCN
The influence of asymmetric N-heterocyclic carbenes on synthesis, structure and activity of dialkylgallium alkoxides in the polymerization of rac-lactide. Anna Dąbrowska 2017 - 2019 PRELUDIUM, NCN
Działanie 1.1. RPO Mazowsze – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego 2014 - 2019 RPO WM
Principles of mitochondrial protein compartmentalization in vertebrates Barbara Uszczyńska-Ratajczak 2017 - 2019 POLONEZ, NCN
Mitochondrial translocation of the DNA repair protein APE1. Carlo Vascotto 2017 - 2019 POLONEZ, NCN
Completed
Title Project Leader Project period Project funding
Nowe reagenty i metody w syntezie modyfikowanych nukleotydów oraz ich wykorzystanie do otrzymywania narzędzi biochemicznych i nukleotydów o dużym potencjale terapeutycznym 2013 - 2018 SONATA BIS, NCN
Rzadkie i prawie-rzadkie reprezentacje w problemach spektroskopii NMR 2013 - 2018 SONATA BIS, NCN
Interactions of U6 snRNA within the catalytic center of the spliceosome – modulation of pre-mRNA splicing by U6-like exon sequences Magda Konarska 2013 - 2018 MAESTRO, NCN
The effect of strong Lewis bases on the structure of group 13 and 14 metal alkoxides and their catalytic activity in the polymerization of heterocyclic monomers Paweł Horeglad 2013 - 2018 SONATA BIS, NCN
Wpływ zawęźlonej struktury na funkcje białek i przewidywanie struktur białek 2013 - 2018 SONATA BIS, NCN
Projektowanie transkryptów mRNA odpornych na degradację enzymatyczną kapu w aspekcie opracowania szczepionek przeciwnowotworowych; kompleksowe badania biochemiczne i biofizyczne nad reprezentatywnymi enzymami odpowiedzialnymi za hydrolizę kapu 2013 - 2018 MAESTRO, NCN
Wykorzystanie potencjału regenaracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych EXPLORE ME 2016 - 2018 STRATEGMED, NCBiR
Nowoczesne materiały funkcjionalne oparte o lantanowce i bor 2014 - 2018 Diamentowy Grant, MNiSW
Oddziaływanie hydrodynamiczne w układach biomolekularnych. Badania obliczeniowe. Maciej Długosz 2015 - 2018 OPUS, NCN
HYDRA. Od wydajnych magazynów wodoru w fazie stałej do nowych wieloskładnikowych i kompozytowych materiałów funkcjinalnych 2015 - 2018 OPUS, NCN