Bezpieczeństwo i higiena pracy

Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej Uniwersytetu Warszawskiego jest organem doradczym i opiniodawczym pracodawcy, osób kierujących pracownikami oraz pracowników UW.

 

Zasady przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego reguluje Kodeks Pracy Rozdział IX Art.2376   do Art.23710 oraz Zarządzenie Kanclerza w sprawie zasad gospodarki odzieżą roboczą i ochronną oraz ŚOI na UW

Sprawozdanie nt. użycia czynników rakotwórczych i mutagennych
W związku z obowiązkiem rejestrowania i monitorowania narażenia pracowników niezbędne jest sporządzenie i przesłanie do Specjalisty ds. BHP w CeNT UW sprawozdania nt. użycia czynników rakotwórczych i mutagennych.
Sprawozdanie powinny wypełnić wszystkie grupy badawcze, które używały bądź miały kontakt z czynnikami rakotwórczymi lub mutegennymi w mijającym roku kalendarzowym. Sprawozdanie należy przesłać na adres BHP@cent.uw.edu.pl do dnia 31 grudnia każdego roku. Informacja o rakotwórczości substancji musi być zawarta w karcie charakterystyki, są to grupy :1A i 1B.

Dokumenty wchodzące w skład sprawozdania:
1_CZĘŚĆ 1_OGÓLNA_Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
2_CZĘŚĆ 2_SZCZEGÓŁOWA_Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
3_Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu Medycy Pracy w Łodzi: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/o_instytucie/structure/science_inf_agency/&a=32122

Podstawa Prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.(Dz. U. Poz. 1205)

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. (Dz.U. Poz. 924)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105 Poz. 870)

Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 14 z późn. zm.)
Rozdział VII Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Poz. 1367)

Dz.U z dnia 28.06.2019 poz.1205 Obwieszczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Art. 3. 1. Za WYPADEK PRZY PRACY uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Dz.U. Nr 105 poz. 870 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Par.2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.
Par. 4 Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

Kodeks Pracy
Art.2351 Za CHOROBĘ ZAWODOWĄ uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Ergonomia - zasada dostępności
Ergonomia - pozycja przy komputerze
https://www.youtube.com/watch?v=3JcTZzAv7IU
Ergonomia - ochrona nadgarstków
https://www.youtube.com/watch?v=7pCpiGMUwkg
Ergonomia - ochrona oczu

Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które są przeprowadzane w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Jakie są cele oceny ryzyka zawodowego ?

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Aby osiągnąć ten cel, ocena ryzyka zawodowego powinna umożliwić:

zidentyfikowanie związanych z pracą zagrożeń, które mogą powodować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i inne dolegliwości zdrowotne u pracowników oraz określenie, czy ryzyko zawodowe związane z tymi zagrożeniami można uznać za dopuszczalne czy też nie, a także, co można zrobić, aby to ryzyko było jak najmniejsze,
sprawdzenie, czy stosowane obecnie środki ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy są odpowiednie,
ustalanie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, jeżeli są one potrzebne,
dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy,
zapewnienie, że stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także zmiany technologii oraz metod i organizacji pracy, podejmowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, służą poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Należy pamiętać, że ocena ryzyka zawodowego nie jest celem samym w sobie, lecz jedynie środkiem, który ułatwia planowanie i prowadzanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

(źródło: www.ciop.pl)

Podstawa prawna:

Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia Art.226.
Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

Rozdział XI
Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Art.23711a.
§1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:
zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych i ich mieszanin, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników;
oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku;
tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art.2071.
§1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;

KODEKS PRACY Art. 2071.
§1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

3) pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§2. Informacja o pracownikach, o których mowa w §1 pkt 3, obejmuje:
1) imię i nazwisko;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

WYSZUKUJ AKTY PRAWNE