Synteza, ewaluacja oraz recykling soli zawierających aniony bogate we fluor do zastosowań w magazynowaniu energii

Kierownik projektu: dr Tomasz Jaroń Okres: 2017 - 2019
Finansowanie: HOMING, FNP
Opis:

Celem projektu jest otrzymanie nowych soli zawierających wybrane aniony bogate we fluor oraz kationy Li, Na i Mg. Słaba koordynacja kationów w tych związkach skutkuje ich potencjalną wysoka mobilnością. W czasie trwania projektu substancje te będą charakteryzowane jako potencjalne stałe przewodniki jonowe do zastosowania w bateriach elektrochemicznych. Ponadto, przygotowane materiały zostaną przetestowane jako prekursory bogatych w wodór borowodorków – potencjalnych chemicznych magazynów wodoru. W trakcie realizacji projektu są również podejmowane próby opracowania metod recyklingu badanych soli, co umożliwiłoby ich powtórne wykorzystanie i znacząco obniżyło koszty ich użycia, oraz uczyniło technologie z nimi związane bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Kwota dofinansowania: 793 920 PLN

Laboratorium Chemicznych Nośników Energii