Laboratorium Chemicznych Nośników Energii

Badania przeprowadzane w laboratorium dotyczą nowych materiałów, które mogą zostać użyte do magazynowania energii. Są to dwie grupy substancji: związki chemiczne bogate w wodór, mogące zostać użyte do jego chemicznego magazynowania, oraz nowe potencjalne przewodniki jonowe – bezpieczne i efektywne elektrolity do zastosowania w elektrochemicznych źródłach energii.

W trakcie badań rozwijane są nowe metody syntezy powyższych substancji, ze szczególnym uwzględnieniem metod przyjaznych środowisku, oraz ekonomicznych. Do charakterystyki badanych związków chemicznych mają zastosowanie różnorodne metody analityczne. Szeroko stosowane są techniki dyfrakcyjne (proszkowa i monokrystaliczna), a także spektroskopowe – NMR, FT-IR, XPS spektroskopia Ramana. Potencjalnie użyteczne właściwości badane są przy użyciu m. in. termograwimetrii (magazynowanie wodoru) oraz spektroskopii impedancyjnej (przewodnictwo jonowe). Wybrane układy są także charakteryzowane pod ogromnymi ciśnieniami (rzędu miliona atmosfer), oraz przy użyciu metod obliczeniowych, z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości elektronowej (DFT) w programach CASTEP i VASP.

dr Tomasz Jaroń
e-mail: t.jaron@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 40832
pokój: 3153 (II siedziba)


On the peculiarities of phase developments involving Zn2+-doped ZrO2 system.
Kumar, K., Jaroń, T., & Chowdhury, A. (2017).
Scripta Materialia, 138, 71-74
On the peculiarities of phase developments involving Zn2+-doped ZrO2 system.
Kumar, K., Jaroń, T., & Chowdhury, A. (2017).
Scripta Materialia, 138, 71-74.
Aktualnie brak nowych ofert pracy