Laboratorium Chemicznych Nośników Energii

Badania przeprowadzane w laboratorium dotyczą nowych materiałów, które mogą zostać użyte do magazynowania energii. Są to dwie grupy substancji: związki chemiczne bogate w wodór, mogące zostać użyte do jego chemicznego magazynowania, oraz nowe potencjalne przewodniki jonowe – bezpieczne i efektywne elektrolity do zastosowania w elektrochemicznych źródłach energii.

W trakcie badań rozwijane są nowe metody syntezy powyższych substancji, ze szczególnym uwzględnieniem metod przyjaznych środowisku, oraz ekonomicznych. Do charakterystyki badanych związków chemicznych mają zastosowanie różnorodne metody analityczne. Szeroko stosowane są techniki dyfrakcyjne (proszkowa i monokrystaliczna), a także spektroskopowe – NMR, FT-IR, XPS spektroskopia Ramana. Potencjalnie użyteczne właściwości badane są przy użyciu m. in. termograwimetrii (magazynowanie wodoru) oraz spektroskopii impedancyjnej (przewodnictwo jonowe). Wybrane układy są także charakteryzowane pod ogromnymi ciśnieniami (rzędu miliona atmosfer), oraz przy użyciu metod obliczeniowych, z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości elektronowej (DFT) w programach CASTEP i VASP.

dr Tomasz Jaroń
e-mail: t.jaron@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 40832
pokój: 3153 (II siedziba)


Group Leader:
dr Tomasz Jaroń

Metal (boro-)hydrides for high energy density hydrogen storage and relevant emerging technologies
Bannenberg, L. J., Heere, M., Benzidi, H., Montero, J., Dematteis, E. M., Suwarno, S., ... & El Kharbachi, A.
International Journal of Hydrogen Energy
Inclusion of Neon into an Yttrium Borohydride Structure at Elevated Pressure – An Experimental and Theoretical Study
Jaroń, T., Starobrat, A., Struzhkin, V. V., & Grochala, W.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2020(40), 3846-3851
Structural and thermal study of solvent-free tetrabutylammonium chloride and its novel solvates
Dołębska, W., & Jaroń, T.
Journal of Molecular Structure, 1206, 127748
Building blocks for the chemistry of perfluorinated alkoxyaluminates [Al{OC(CF3)3}4]−: simplified preparation and characterization of Li+−Cs+, Ag+, NH4+, N2H5+ and N2H7+ salts
Malinowski, P. J., Jaroń, T., Domańska, M., Slattery, J. M., Schmitt, M., & Krossing, I.
Dalton Transactions, 49(23), 7766-7773
On the peculiarities of phase developments involving Zn2+-doped ZrO2 system.
Kumar, K., Jaroń, T., & Chowdhury, A. (2017).
Scripta Materialia, 138, 71-74
On the peculiarities of phase developments involving Zn2+-doped ZrO2 system.
Kumar, K., Jaroń, T., & Chowdhury, A. (2017).
Scripta Materialia, 138, 71-74.
Aktualnie brak nowych ofert pracy