Wpływ amplifikacji genu kinazy MLK4 na rozwój raka piersi – badania w modelu 3D oraz in vivo

Kierownik projektu: dr Anna Marusiak Okres: 2017 - 2019
Finansowanie: HOMING, FNP
Opis:

Proces tworzenia się nowotworu jest wieloczynnikowy i wielostopniowy. Wskutek nagromadzenia się mutacji, komórki tracą kontrolę nad swoim cyklem życiowym i zaczynają
się niepohamowanie dzielić, a ich niestabilność genetyczna pogłębia się. Jednym z wówczas zachodzących, molekularnych mechanizmów jest zwiększenie liczby kopii określonych genów czyli tzw. amplifikacja.

Amplifikacja genu, prowadząc do zwiększenia liczby kopii genu, w konsekwencji prowadzi do zwiększenia ilości mRNA w komórce nowotworowej i do nasilonej produkcji białka. Dotychczasowe badania pokazały, że w różnych rodzajach nowotworów dochodzi do amplifikacji różnych genów, co sugeruje, że ma ona bezpośredni wpływ na powstawanie i rozwój komórek nowotworowych. W wielu przypadkach raka piersi obserwuje się amplifikację genu kinazy serynowo-treoninowej, należącej do rodziny kinaz MLK (ang. Mixed-Lineage Kinase). Jest to białko pośredniczące w przekazywaniu sygnałów w komórce.

Celem projektu jest wyjaśnić, w jaki sposób zwiększona ekspresja tej kinazy oddziałuje na proliferację i przeżywalność komórek, a także ustalić korelację pomiędzy kinazą MLK4 a potencjałem migracyjnym i inwazyjnym komórek raka piersi tj. ich zdolnością do zapoczątkowywania procesów przerzutowania. Badania będą prowadzone w trójwymiarowej hodowli oraz na modelu mysim. Ich rezultaty przyczynią się do zrozumienia udziału kinazy MLK4 w rozwoju raka piersi oraz do ustalenia, czy może być ona nowym celem w spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej.

Laboratorium Medycyny Doświadczalnej