Laboratorium Inżynierii Krystalicznej

Chemia w swoim rozwoju osiągnęła punkt pozwalający na syntezę nawet najbardziej skomplikowanych związków chemicznych. Kolejnym wyzwaniem jest ‘synteza’ struktur krystalicznych bazująca na gruntownej znajomości oddziaływań międzycząsteczkowych oraz zrozumieniu procesu krystalizacji.

Badania prowadzone w Laboratorium Inżynierii Krystalicznej koncentrują się wokół ciała stałego i jego racjonalnej modyfikacji. Oscylują one na pograniczu kilku dziedzin chemii, takich jak chemia organiczna, koordynacyjna, supramolekularna, chemia materiałów i krystalografia. Ich celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej projektowania kryształów o określonej kompozycji i właściwościach.

W ramach Laboratorium prowadzimy systematyczne badania wpływu różnych czynników na produkty krystalizacji, zgłębiamy zjawisko polimorfizmu, izomerii supramolekularnej, prowadzimy badania nad układami typu gospodarz-gość, oraz wykorzystujemy specjalistyczne programy komputerowe dla analizy stabilizujących struktury krystaliczne oddziaływań międzycząsteczkowych.
Interesuje nas również projektowanie nowych materiałów funkcjonalnych, a w szczególności materiałów porowatych mające na uwadze ich zdolności sorpcyjne oraz selektywność. Równolegle prowadzimy badania nad wykorzystaniem porowatych kryształów jako naczyń reakcyjnych oraz nad dynamiką w kryształach wywołaną czynnikami zewnętrznymi (tzw. transformacje typu monokryształ-monokryształ) i możliwością zastosowania tego typu wyselekcjonowanych kryształów w układach sensorycznych.

Posiadane zaplecze badawcze umożliwia nam prowadzenie badań strukturalnych z wykorzystaniem szeregu metod, pośród których do najczęściej przez nas stosowanych należą: rentgenowska analiza strukturalna monokryształów (SCXRD), rentgenowska analiza proszkowa (XRPD), metody spektroskopowe (UV-Vis, IR, NMR) i analiza termiczna (TG, DTA, DSC).
Group Leader:


Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach

Kierownik projektu: dr Liliana Dobrzańska Okres: 2015 - 2018
Finansowanie: SONATA BIS, NCN
Thermal and structural characterization of copper(II) complexes with phenyl-2-pyridylketoxime (HPPK).
Szczęsny, R., Szłyk, E., Kozakiewicz, A., & Dobrzańska, L. (2017).
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 128(3), 1591-1599.
Aktualnie brak nowych ofert pracy