Technik w Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów (1/2 etatu)

Dziedzina: Biologia nowotworów

Opis:

Nazwa stanowiska: Technik w Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów
Dziedzina: biologia nowotworów
Liczba ofert: 1
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Wynagrodzenie: 2350 PLN brutto
Początek zatrudnienia: 01.06.2019
Maksymalny czas trwania umowy: 24 miesiące
Instytucja: Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów
Kierownik projektu: Agnieszka Kobielak
Tytuł projektu: Rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowotworach płaskonabłonkowych głowy i szyi.
Opis projektu: Nowotwory płaskonabłonkowe głowy i szyi (HNSCC) są bardzo agresywnym typem nowotworów i mimo różnych opcji leczenia, pacjenci z HNSCC wciąż mają zwiększone ryzyko nawrotu i/lub przerzutu, przy czym 5-letni wskaźnik przeżycia wynosi zaledwie 50 procent. Dlatego zrozumienie procesu inwazji i tworzenia przerzutów ma ogromne znaczenie dla rozwoju nowych metod leczenia. Nieprawidłowa migracja komórek i inwazja modulowana przez interakcje z udziałem integryn między macierzą zewnątrzkomórkową (ECM) a cytoszkieletem aktynowym są kluczowymi składnikami procesu przerzutowania. Nasze wcześniejsze badania wykazały, że wysoka ekspresja α-katuliny, białka wiążącego Rho-GEF koreluje ze zdolnością komórek ludzkiego raka płaskonabłonkowego do inwazji i przerzutów. Wykazaliśmy, że α-katulina jest preferencyjnie zlokalizowana w komórkach inwazyjnych na froncie nowotworu. Nasze dane in vitro wykazują, że zwiększona ekspresja α-katuliny koreluje z przejściem komórek nowotworowych od morfologii epitelialnej do mezenchymalnej a usunięcie α-katuliny z komórek hHNSCC znacząco zmniejsza migrację i potencjał inwazyjny tych komórek. Komórki z usuniętą α-katuliną wykazują defekty w dynamice aktyny, migracji oraz sygnalizacji Rho. Przeprowadzone przez nas analizy transkrypcyjne i biochemiczne nowotworów z usuniętą α-katuliną wykazują, że nowotwory te mają upośledzony potencjał do inwazji otaczających je tkanek, czemu towarzyszą zmiany ekspresji genów zaangażowanych w migrację komórek i inwazję, w których pośredniczą RhoGTPazy, w tym integryny, CD44, enzymu ADAM10 i receptora HGF/Met. Dlatego zakładamy, że α-katulina może być ważnym mediatorem w sygnalizacji ECM-integryny-Rho, działając jako rusztowanie dla dystrybucji aktywnego Rho, co prowadzi do właściwej przestrzennej aktywacji sygnalizacji poniżej Rho jak kinaza ROCK w trakcie progresji nowotworu. Dlatego opracowaliśmy model mysi z usuniętą α-katuliną w celu zbadania jej roli w inwazji SCC. Model ten będzie połączony z modelem inwazyjnego raka płaskonabłonkowego. Korzystając z tego systemu, chcemy przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmu molekularnego transdukcji sygnału przez α-katulinę-Rho/ROCK z integrynami w inwazyjnych komórkach raka płaskonabłonkowego w celu zidentyfikowania nowych strategii leczenia HNSCC i zapobiegania przerzutom.

Key responsibilities include:
1. pomoc w utrzymaniu kolonii mysiej niezbędnej do zrealizowania projektu,
2. pomoc techniczna w laboratorium na rzecz doktorantów i postdoków.
4. współpraca z innymi członkami zespołu zaangażowanymi w realizację projektu.

Profil kandydata:
1. pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy)
2. podstawowych technikach biologii molekularnej.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
4. Certyfikat do pracy ze zwierzetami laboratoryjnymi

Oferujemy:
Praca w młodym i zaangażowanym zespole

Prosimy przesyłać dokumenty na adres:
a.kobielak@cent.uw.edu.pl (z dopiskiem Technik)Termin nadsyłania aplikacji: 30/04/2019

Załącznik: pobierz

Słowa kluczowe: nowotwory, przerzutowanie nowotworów, nowotworowe komórki macierzyste