Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej

Prace zespołu Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej koncentrują się wokół dwóch głównych zagadnień. Pierwszym z nich jest historia populacji i organizacja społeczna w kulturach przedkolumbijskich Ameryki Południowej, drugim historie ewolucyjne wybranych gatunków zwierząt w późnym plejstocenie i holocenie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian klimatu na populacje ssaków. Zagadnienie to, poza wymiarem czysto poznawczym, jest też istotne z punktu widzenia przewidywania związanych z klimatem zmian we współczesnych populacjach zwierząt.

Do realizacji obydwu zagadnień wykorzystujemy analizy antycznego DNA, czyli DNA uzyskiwanego ze szczątków martwych organizmów (np. kości, zębów, zmumifikowanych tkanek miękkich) . Stosujemy szereg technik pozwalających na ekstrakcję, namnożenie i sekwencjonowanie silnie zdegradowanego materiału genetycznego, który zachował się w szczątkach ludzkich lub zwierzęcych. Do realizacji projektów badawczych wykorzystujemy metody z zakresu genetyki sądowej, populacyjnej jak i filogenetyki oraz filogeografii.

W ramach Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej możliwe jest wykonanie szeregu badań takich jak określanie przynależności gatunkowej szczątków zwierzęcych, określania płci i pokrewieństwa osób pochowanych w jednym grobowcu lub stanowisku archeologicznym. Możliwe jest też odtworzenie niektórych cech fenotypowych (kolor oczu, kolor włosów). Zapraszamy do współpracy archeologów zainteresowanych przeprowadzeniem analiz genetycznych badanego przez nich materiału.

Współpracujemy z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN przy projekcie dr Martyny Molak-Tomsia pt: Tiwanaku – badanie charakterystyki, pochodzenia oraz zmian w populacji prekolumbijskiej kultury znad jeziora Titicaca z użyciem metod genetycznych.

Obecnie prowadzimy rekrutację studentów do udziału w dwóch projektach realizowanych w Laboratorium. Jeden związanym jest z rekonstrukcję historii ewolucyjnej norników, drugi z odtworzeniem struktury społecznej i zwyczajów pogrzebowych na przedkolumbijskim stanowisku Maucallacta w Andach Peruwiańskich. Studenci zainteresowani wykonywaniem pracy licencjackiej lub magisterskiej w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej mogą uzyskać dodatkowe informacje u dr Mateusza Bacy (bacamat@gmail.com).

Praca wykonywana będzie w ramach Instytutu Genetyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii, UW.

Poza tym, w Laboratorium realizowane są prace z zakresu ekspresji genów u prostych Eukaryota. Modelem badawczym jest workowiec Aspergillus nidulans. Badania prowadzone są przede wszystkim nad regulacją genów szlaku katabolizmu argininy.

Celem badań jest:

 • identyfikacja genów regulacyjnych,
 • ustalenie poziomu działania i zakresu współdziałania genów regulacji specyficznej i ogólnej, tj. kontrolujących metabolizm azotowy i węglowy,
 • ustalenie mechanizmu działania kompleksu białek KEOPS-EKC.

Wybrane publikacje:

 • Palkopoulou E, Baca M et al. (2016) Synchronous genetic turnovers across Western Eurasia in Late Pleistocene collared lemmings. Global Change Biology. DOI: 10.1111/gcb.13214
 • Popović D, Szczepkowski M, Heese T, Weglenski P (2016) Introgression of peled (Coregonus peled) into European whitefish (C. lavaretus) in Poland. Conservation Genetics, 17(2), 503-508.
 • Krajcarz M, Makowiecki D, Krajcarz M.T, Masłowska A, Baca M, Panagiotopoulou H, Bednarczyk J, Romańska A, Gręzak A, Sudoł M (2015) On the Trail of the Oldest Domestic Cat in Poland. An Insight from Morphometry, Ancient DNA and Radiocarbon Dating. International Journal of Osteoarchaeology. DOI: 10.1002/oa.2471
 • Popovic D, Baca M, Panagiotopoulou H (2015). Complete mitochondrial genome sequences of Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus oxyrinchus, Gulf sturgeon, A. o. desotoi and European sturgeon A. sturio (Acipenseriformes: Acipenseridae) obtained through next generation sequencing. Mitochondrial DNA. DOI:10.3109/19401736.2015.1038799
 • Shafer ABA, Wolf JBW, Alves PC, Bergström L, Bruford MW, Brännström I, Colling G, Dalén L, De Meester L, Ekblom R, Fawcett KD, Fior S, Hajibabaei M, Hill JA, Hoezel AR, Höglund J, Jensen EL, Krause J, Kristensen TN, Krützen M, McKay JK, Norman AJ, Ogden R, Österling EM, Ouborg NJ, Piccolo J, Popović D et al. (2015) Genomics and the challenging translation into conservation practice. Trends in Ecology & Evolution, 30(2) 78–87
 • Baca M, Molak M, Sobczyk M, Węgleński P, Stankovic A (2014). Locals, resettlers, and pilgrims: A genetic portrait of three pre‐Columbian Andean populations. American Journal of Physical Anthropology. 154(3), 402-412
 • Popović D, Panagiotopoulou H, Baca M, Stefaniak K, Mackiewicz P, Makowiecki D, King T.L, Gruchota J, Weglenski P, Stankovic A (2014). The history of sturgeon in the Baltic Sea. Journal of Biogeography. 41(8), 1590-1602
 • Baca M, Mackiewicz P, Stankovic A, Popović D et al. (2014) Ancient DNA and dating of cave bear remains from Niedźwiedzia Cave suggest early appearance of Ursus ingressus in Sudetes. Quaternary International. 339, 217-223
 • Baca M, Doan K, , Stankovic A, Weglenski P. (2012) Ancient DNA reveals kinship burial patterns of a pre-Columbian Andean community. BMC Genetics. 13(1):1-11. • Baca M, Stankovic A, Stefaniak K, Marciszak A, Hofreiter M, Nadachowski A, Węgleński P, Mackiewicz P. (2012) Genetic analysis of cave bear specimens from Niedźwiedzia Cave, Sudetes, Poland. Palaeontologia Electronica. 15(2):21A,16p

Współpraca:

 • Prof. Adam Nadachowski – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, PAN
 • Prof. Mariusz Ziółkowski – Ośrodek Badań Prekolumbijskich UW
 • Prof. Paweł Mackiewicz – Zakład Genomiki, UWr Prof. Alexei Vranich – UCLA
 • Dr Krzysztof Stefaniak – Zakład Paleozoologii, UWr
 • Dr Magdalena Niedziałkowska – Instytut Biologii Ssaków, PAN
 • Dr Maciej Krajcarz – Instytut Nauk Geologicznych, PAN
 • Prof. Alexei Vranich – UCLA
Prof. dr hab. Piotr Węgleński
e-mail: p.weglenski@cent.uw.edu.pl
telefon: +48 22 55 43746
pokój: 04.224

Geneticist, professor at the University of Warsaw.

All scientific career connected with the University of Warsaw: 1961 Master’s degree, 1965 doctorate, 1974 habilitation, 1982 associate professor, 1989 full professor.

He has done post-doctoral research in Great Britain and the US. Visiting professor at the Masachussetts Institute of Technology (1987 -1989) and Universite Paris-Sud (1991). Vice-Chancellor of the University of Warsaw in the 1980s and 1990s, Rector in 1999-2005.

Professor Węgleński is a pioneer of genetic engineering in Poland, author of several dozen publications in the field of genetics and co-author of several academic books and textbooks. Cited more than 600 times, index H=17. He has promoted several dozen master’s and several doctoral theses. He received honorary doctorates from the Universities of Ivanofrankivsk (Ukraine), Podgorica (Montenegro), Sofia (Bulgaria) and Arequipie (Peru), as well as French Golden Academic Palms and Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta. He is a full member of the Polish Academy of Sciences, a member of the Warsaw Scientific Society and a member of the Commission for Ethics in Science.


Historia ewolucyjna dwóch gatunków norników w późnym plejstocenie i holocenie. Rekonstrukcja reakcji populacji na zmiany klimatu z wykorzystaniem antycznego DNA i datowań radiowęglowych

Kierownik projektu: dr Mateusz Baca Okres: 24.10.2016 - 23.04.2020
Finansowanie: SONATA, NCN
Opis:

Coraz więcej danych wskazuje, że obserwowane obecnie zmiany klimatu mają istotny wpływ na populacje roślin i zwierząt. Z tego względu w ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się mechanizmom reakcji populacji na takie zmiany. Jednym ze sposobów w jaki możemy poznawać te procesy jest odtwarzanie odpowiedzi populacji poszczególnych gatunków na zmiany klimatu, które miały miejsce w odległej przeszłości. Okres ostatnich 50 000 lat charakteryzował się licznymi zmianami klimatu, często dużo większymi niż te obserwowane dzisiaj. Jedną z uznanych metod odtwarzania historii ewolucyjnej gatunków jest wykorzystanie analiz sekwencji DNA pozyskanych ze szczątków paleontologicznych (antyczny DNA), w połączeniu z bezpośrednim datowaniem radiowęglowym.

Celem niniejszego projektu jest rekonstrukcja historii ewolucyjnej dwóch gatunków norników, zwyczajnego (Microtus arvalis) i burego (Microtus agrestis), w okresie późnego plejstocenu i holocenu oraz jej korelacja ze zmianami klimatu, które miały miejsce w tych okresach. Taka analiza pozwoli stwierdzić w jaki sposób zmiany te wpływały na populacje obu gatunków, charakteryzujących się odmiennymi preferencjami środowiskowymi. Podjęta zostanie również próba wyjaśnienia czy któryś z omawianych gatunków przetrwał maksimum ostatniego zlodowacenia na wysokich szerokościach geograficznych, w tak zwanych utajonych północnych refugiach. Aby zrealizować powyższe zamierzenia planowana jest analiza sekwencji mitochondrialnego DNA odczytanych ze szczątków paleontologicznych około 150 osobników każdego z gatunków. Materiał zostanie pozyskany z szeregu stanowisk z obszaru Europy zawierających osady datowane na okres ostatnich 50 000 lat. Aby dokładnie określić czas odtwarzanych wydarzeń, szczątki 70 osobników, dla których będzie możliwe odczytanie sekwencji DNA, zostaną wydatowane metodą radiowęglową. Do rekonstrukcji historii badanych gatunków zastosowanych zostanie szereg metod, które w oparciu o sekwencje DNA odczytane ze
szczątków norników pochodzących z różnych okresów pozwolą stwierdzić kiedy rozdzieliły się poszczególne populacje, kiedy dochodziło do spadków liczebności a kiedy do ekspansji populacji. Aby określić wpływ zmian klimatu na zrekonstruowane wydarzenia, historia populacji obydwu gatunków zostanie skonfrontowana z globalnymi zapisami paleoklimatu. Najważniejszym z nich jest zapis zmian stosunku izotopów tlenu w rdzeniach lodowych z Grenlandii. Zapis ten bardzo dokładnie odwzorowuje zmiany globalnej temperatury w przeszłości. Dodatkowo wykorzystane zostaną dane pochodzące z profili pyłkowych uzyskane z torfowisk i osadów jeziornych z różnych części Europy, które pozwalają na dokładne odtworzenie zmian wegetacji i środowiska. Większość dotychczasowych prac, o podobnych założeniach, dotyczyło dużych ssaków takich jak mamuty czy niedźwiedzie jaskiniowe. Często podejmowanym zagadnieniem były przyczyny wymierania ich populacji w okresie plejstocenu. Czy główną przyczyną był klimat czy działalność człowieka. Małe ssaki są bardziej podatne na zmiany klimatu, a wpływ człowieka na ich populacje wydaje się pomijalny dlatego też są one ciekawszym obiektem badań oddziaływania klimatu na procesy demograficzne. Obydwa gatunki norników stanowią i stanowiły istotny element środowisk klimatu umiarkowanego, zmiany zachodzące w ich populacjach miały więc istotny, oddolny wpływ na funkcjonowanie całych ekosystemów. Porównanie reakcji gatunków o różnych preferencjach środowiskowych na te same czynniki pozwoli lepiej poznać mechanizmy takich odpowiedzi, a tym samym stanowić będzie ważny wkład w zrozumienie przemian zachodzących w ekosystemach w obliczu zmian klimatycznych.

The role of the GATA transcription factor AreB in regulation of nitrogen and carbon metabolism in Aspergillus nidulans
Chudzicka-Ormaniec, P., Macios, M., Koper, M., Weedall, G. D., Caddick, M. X., Weglenski, P., & Dzikowska, A.
FEMS Microbiology Letters
Highly divergent lineage of narrow-headed vole from the Late Pleistocene Europe
Baca, M., Popović, D., Lemanik, A., Baca, K., Horáček, I., & Nadachowski, A.
Scientific reports, 9(1), 1-10.
Human-mediated dispersal of cats in the Neolithic Central Europe
Baca, M., Popović, D., Panagiotopoulou, H., Marciszak, A., Krajcarz, M., Krajcarz, M. T., ... & Nadachowski, A. (2018).
Heredity, 1
Impact of climate and humans on the range dynamics of the woolly mammoth (Mammuthus primigenius) in Europe during MIS 2
Nadachowski, A., Lipecki, G., Baca, M., Żmihorski, M., & Wilczyński, J.
Quaternary Research, 90(3), 439-456
The history of Crimean red deer population and Cervus phylogeography in Eurasia
Doan, K., Mackiewicz, P., Sandoval-Castellanos, E., Stefaniak, K., Ridush, B., Dalén, L., . . . & Stankovic, A.
Zoological Journal of the Linnean Society, 183(1), 208-225.
Microsatellite Mutation Rate in Atlantic Sturgeon (Acipenser oxyrinchus).
Panagiotopoulou, H., Austin, J. D., Zalewska, K., Gonciarz, M., Czarnogórska, K., Gawor, J., Węgleński, P., Popović, D. (2017).
Journal of Heredity, 108(6), 686-692.
Impact of climatic changes in the Late Pleistocene on migrations and extinction of mammals in Europe: four case studies.
Baca, M., Nadachowski, A., Lipecki, G., Mackiewicz, P., Marciszak, A., Popović, D., Socha, P., Stefaniak, K. and Wojtal, P., (2017).
Geological Quarterly, 61(2), pp.291-304.
Inter – and intraspecific variation in the surface pattern of the dermal bones of two sturgeon species
Thieren, E., Ottoni, C., Popović, D., & Van Neer, W.
Journal of Applied Ichthyology, 32(4), 609-628
Synchronous genetic turnovers across Western Eurasia in Late Pleistocene collared lemmings.
Palkopoulou, E., Baca, M., Abramson, N. I., Sablin, M., Socha, P., Nadachowski, A., ... & Weglenski, P. (2016).
Global change biology, 22(5), 1710-1721.
Introgression of peled (Coregonus peled) into European whitefish (C. lavaretus) in Poland
Popović, D., Szczepkowski, M., Heese, T., & Weglenski, P. (2016)
Conservation genetics, 17(2), 503-508
Inter- and intraspecific variation in the surface pattern of the dermal bones of two sturgeon species.
Thieren, E., Ottoni, C., Popović, D., & Van Neer, W. (2016).
Journal of applied ichthyology, 32(4), 609-628.
Retreat and extinction of the Late Pleistocene cave bear (Ursus spelaeus sensu lato)
Baca, M., Popović, D., Stefaniak, K., Marciszak, A., Urbanowski, M., Nadachowski, A., & Mackiewicz, P. (2016)
The Science of Nature, 103(11-12), 92.
Genetic structure and diversity of breeding Montagu’s harrier (Circus pygarus) in Europe
Rutkowski, R., Krupiński, D., Kitowski, I., Popović, D., Gryczyńska, A., Molak, M., ... & Gierach, K. D. (2015)
European journal of wildlife research, 61(5), 691-701
KAEA (SUDPRO), a member of the ubiquitous KEOPS/EKC protein complex, regulates the arginine catabolic pathway and the expression of several other genes in Aspergillus nidulans
Dzikowska, A., Grzelak, A., Gawlik, J., Szewczyk, E., Mrozek, P., Borsuk, P., ... & Pękala, M. (2015)
Gene, 573(2), 310-320
Microsatellite multiplex assay for the analysis of Atlantic sturgeon populations.
Panagiotopoulou, H., Popovic, D., Zalewska, K., Weglenski, P., & Stankovic, A. (2014).
Journal of applied genetics, 55(4), 505-510.
Ancient DNA and dating of cave bear remains from Niedźwiedzia Cave suggest early appearance of Ursus ingressus in Sudetes.
Baca, M., Mackiewicz, P., Stankovic, A., Popović, D., Stefaniak, K., Czarnogórska, K., ... & Weglenski, P. (2014).
Quaternary International, 339, 217-223.
Locals, resettlers, and pilgrims: A genetic portrait of three pre‐Columbian Andean populations.
Baca, M., Molak, M., Sobczyk, M., Węgleński, P., & Stankovic, A. (2014)
American journal of physical anthropology, 154(3), 402-412.
The history of sturgeon in the Baltic Sea.
Popović, D., Panagiotopoulou, H., Baca, M., Stefaniak, K., Mackiewicz, P., Makowiecki, D., ... & Stankovic, A. (2014).
Journal of biogeography, 41(8), 1590-1602.
A PCR‐RFLP based test for distinguishing European and Atlantic sturgeons.
Panagiotopoulou, H., Baca, M., Popovic, D., Weglenski, P., & Stankovic, A. (2014).
Journal of Applied Ichthyology, 30(1), 14-17.
A PCR-RFLP based test for distinguishing European and Atlantic Sturgeons
Panagiotopoulou, H., Baca, M., Popovic, D., Weglenski, P., & Stankovic, A. (2014).
Journal of Applied Ichthyology, 30(1), 14-17.
Restitution of vimba (Vimba vimba, Cyprinidae) in Poland: genetic variability of existing and restored populations.
Popovic, D., Panagiotopoulou, H., Kleszcz, M., Baca, M., Rutkowski, R., Heese, T., ... & Stankovic, A. (2013).
Ichthyological research, 60(2), 149-158.
Ancient DNA reveals kinship burial patterns of a pre-Columbian Andean community.
Baca, M., Doan, K., Sobczyk, M., Stankovic, A., & Węgleński, P. (2012).
BMC genetics, 13(1), 30.
Genetic analysis of cave bear specimens from Niedźwiedzia Cave, Sudetes, Poland.
Baca, M., Doan, K., Sobczyk, M., Stankovic, A., & Węgleński, P. (2012).
BMC genetics, 13(1), 30.
The GATA factors AREA and AREB together with the co-repressor NMRA, negatively regulate arginine catabolism in Aspergillus nidulans in response to nitrogen and carbon source.
Macios, M., Caddick, M. X., Weglenski, P., Scazzocchio, C., & Dzikowska, A. (2012).
Fungal genetics and biology, 49(3), 189-198.