Sole kationów metali przejściowych i anionów słabo koordynujących jako modelowe układy aktywujące podtlenek azotu i halogenoalkany

Kierownik projektu: dr Przemysław Malinowski Okres: 2017 - 2018
Finansowanie: HOMING, FNP
Opis:

Celem badań jest synteza wysoce reaktywnych soli metali: tytanu, wanadu, chromu, manganu, niklu oraz wapnia, oraz próby ich reaktywności względem wysoce inertnych cząsteczek jak podtlenek azotu lub halogenowęglowodory. W projekcie zakłada się wykorzystanie niezwykle wysokiej reaktywności ww. kationów sparowanych z anionami słabo koordynującymi w roztworach słabo zasadowych rozpuszczalników lub w formie materiałów o wysoce rozwiniętej powierzchni do utylizacji inertnych cząsteczek (jak wymienione wyżej), które stanowią istotne zanieczyszczenia atmosferyczne.

Laboratorium Aktywacji Małych Cząsteczek