Student w projekcie “Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja”.

Dziedzina: Chemia

Wyniki konkursu:

W ramach przeprowadzonego postępowania Komisja Konkursowa rekomendowała kandydaturę Pana Radosława Wójcika oraz Pana Sebastiana Gołojucha na stanowisko stypendysty.Opis:

Nazwa stanowiska:  Student
Dziedzina: Chemia organiczna, biofizyka, biochemia
Sposób wynagradzania: stypendium
Liczba ofert pracy: 2
Kwota stypendium: 2000 zł
Data rozpoczęcia pracy:  1 lipca 2018
Okres zatrudnienia: 12 miesięcy
Instytucja: Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: Jacek Jemielity
Tytuł projektu:  Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja

Opis projektu:
Nasze badania obejmują optymalizację metod syntezy chemicznej analogów nukleotydowych, opracowanie zmodyfikowanych nukleotydów jako narzędzi biologii molekularnej i koniugację nukleotydów ze znacznikami i nanomateriałami. Jednym z naszych szczególnych zainteresowań jest konstruowanie eukariotycznych analogów mRNA o potencjale leczniczym. Celem projektu jest zaprojektowanie, synteza i weryfikacja analogów znajdującego się na końcu 5’ mRNA kapu jako selektywnych inhibitorów trzech głównych związanych z nim białek: czynnika inicjacji translacji eukariotycznej 4E (eIF4E) i dwóch enzymów dekapujących (DcpS i Dcp2). Białka te wybrano ze względu na ich kluczową rolę w regulacji aktywności mRNA i potwierdzony status celu molekularnego w chorobach nowotworowych i nerwowo-mięśniowych. Aby osiągnąć ten cel, proponujemy kompleksowe podejście obejmujące:  1) wytworzenie pochodnych kapu poprzez tradycyjną syntezę chemiczną, albo poprzez podejście kombinacyjne, w oparciu o chemię click in situ, 2) propozycje nowych sond molekularnych i sposoby screeningu dostosowane do każdego z badanych białek, 3) dogłębną ocenę badanych inhibitorów z zastosowaniem metod biofizycznych, biochemicznych i strukturalnych w celu zrozumienia mechanizmu ich działania na poziomie molekularnym, 4) zastosowanie kilku strategii dostarczania badanych związków do komórek w celu wykazania ich potencjału biologicznego in vivo.

Zadania badawcze:
1.       Synteza analogów kapu modyfikowanych w obrębie 7‑metyloguanozyny
2.       Synteza analogów kapu modyfikowanych w obrębie mostka trifosforanowego
3.       Synteza sond molekularnych i bio-koniugatów.

Wymagane zaangażowanie w projekt: 40 godzin/miesiąc

Oczekiwania wobec kandydatów:
1.       Status studenta studiów magisterskich w  dziedzinie chemii, biofizyki lub pokrewnej.
2.       Doskonałe zdolności komunikacyjne i  motywacja do pracy naukowej
3.       Doświadczenie w zakresie  chemii organicznej lub biofizyki, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w syntezie, oczyszczaniu, identyfikacji oraz charakterystyce nukleozydów i nukleotydów
4.       umiejętność obsługi aparatury NMR, MS i HPLC, a także obsługa oprogramowania do analizy danych NMR (ACD Labs, TopSpin, Mnova etc.) oraz oprogramowania graficznego (Inkscape, GIMP etc.)

Lista wymaganych dokumentów:
1.       CV
2.       list motywacyjny
3.       lista publikacji i udziału w konferencjach
4.       lista kontaktów do opiekunów naukowych

Dodatkowe informacje o rekrutacji: www.jemielitygroup.pl
Adres przesyłania zgłoszeń: j.jemielity@cent.uw.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 czerwca 2018

Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy w dniach 11-12 czerwca.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”Termin nadsyłania aplikacji: 01/06/2018

Słowa kluczowe: Chemia organiczna, biofizyka, biochemia