Stypendysta w Laboratorium Spektroskopii NMR

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

Konkurs bez rozstrzygnięcia. Kolejna tura naboru planowana jest na sierpień 2020 r.Opis:

Informacja o konkursie

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i
Przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne, jest związany z realizacją projektu badawczego:
„Nowe wymiary w spektroskopii NMR dla lepszej analizy chemicznej – od małych cząsteczek do
białek”, OPUS 18 NCN. Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kazimierczuk, CeNT UW.

Opis projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie nowych podejść do rozwiązania problemu
niejednoznaczności występujących w spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR).
Pierwszym krokiem w analizie widma NMR jest jego przypisanie, tzn. powiązanie poszczególnych
częstotliwości rezonansowych („pików”) z jądrami atomowymi. Poprzez analizę widm
dwuwymiarowych (2D) można określić „topologię” cząsteczki, czyli połączenia między atomami.
Właściwa identyfikacja struktury jest kluczowa, np. jeśli jest to punkt wyjścia do opracowania nowego
leku. Zbyt często jednak przypisanie jest błędne, ponieważ dane dotyczące powiązań między atomami
są niejednoznaczne. Przyczyny mogą być różne, np. dwa jądra mogą mieć podobne częstotliwości
rezonansowe, i w ten sposób ich piki pokrywają się w widmie. Również transfer międzyjądrowy
wykorzystywany w widmach dwuwymiarowych może być tłumiony. Wreszcie, czułość może być niska,
co powoduje, że piki widmowe znikają pod szumem. Obecny projekt ma na celu zaproponowanie
rozwiązań zwiększających unikalność informacji widmowej poprzez wykorzystanie faktu, że widma
NMR zależą od temperatury i rozpuszczalnika. Fakt ten, choć znany od dawna, był wykorzystywany
głównie w sposób doraźny, a nie jako podstawa rozwiązania systemowego.

W ramach projektu weryfikowane będą cztery główne hipotezy badawcze:
1. Poprzez nieznaczną zmianę temperatury badanej próbki można wygenerować nowy „wymiar
spektralny” i uzyskać nowe informacje na jej temat.
2. Kontrolowane zmiany składu rozpuszczalnika mogą być wykorzystane w podobny sposób do
tworzenia „wymiaru spektralnego” i rozdzielenia pików.
3. Zarówno efekty temperatury, jak i rozpuszczalnika mogą być w przybliżeniu modelowane przez
klasyczną dynamikę molekularną (MD) i wykorzystywane do wspomagania przypisania widm.
4. Podejście to ma charakter ogólny i może być stosowane do różnych klas związków chemicznych
Szczegółowym celem praktycznym projektu jest stworzenie szeroko dostępnych protokołów
pozyskiwania i przetwarzania danych w celu wykorzystania metod opracowanych podczas testowania
powyższych hipotez. Powstały w wyniku realizacji projektu zestaw narzędzi powinien obejmować nowe
protokoły eksperymentalne i metody przetwarzania danych:
1. Objaśnienia struktury produktów naturalnych i syntetycznych. Efekty temperaturowe
i rozpuszczalnikowe mogą być wykorzystane do wyboru struktur spośród tych, które pasują do danych
pozyskanych przy użyciu standardowych zestawów widm 2D i generowanych automatycznie przy
użyciu komputerowych metod wyjaśniania struktury (CASE).
2. Identyfikacja składników mieszaniny wykorzystująca wpływ temperatury i rozpuszczalnika na
przesunięcia chemiczne. W szczególności badane będą łatwo dostępne mieszaniny metabolitów, takie
jak mocz, gdzie do standardowego zestawu „stacjonarnych” danych 1H i 2D TOCSY dodawane będą
widma 1H rejestrowane w zmiennej temperaturze.
3. Nowe narzędzia do analizy peptydów i białek, łącznie z przypisywaniem pików w widmach białek
natywnie niezwiniętych.

Warunki względem kandydata
• Tytuł magistra fizyki lub chemii
• Podstawowa wiedza z zakresu teorii spektroskopii NMR
• Umiejętności praktyczne w zakresie spektroskopii NMR
• Podstawowe umiejętności programowania
• Zainteresowanie badaniami interdyscyplinarnymi

Dyscyplina: nauki chemiczne
Limit miejsc: 1

Harmonogram rekrutacji
• rejestracja w IRK: 17.07.2020 r. – 28.07.2020 r.
• postępowanie kwalifikacyjne: 30.07.2020 – 07.08.2020 r.
• ogłoszenie listy rankingowej: do 11.08.2020 r.
• przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: 11.08.2020 -18.09.2020 r. do godz. 14.00
• ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 21.09.2020 r.
Opłata rekrutacyjna 150 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego
1. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę:
1) zaproponowanego przez kandydata projektu badawczego;
2) aktywności naukowej kandydata na podstawie CV lub życiorysu udokumentowanej skanami
materiałów załączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły;
3) rozmowy kwalifikacyjnej.
Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej
Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim z elementami języka angielskiego lub w całości
w języku angielskim – zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK.
Wymagane dokumenty
Kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną (w systemie IRK) wniosek o przyjęcie do Szkoły, który zawiera:
1) podanie o przyjęcie do Szkoły
2) skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub
równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo – w przypadku kandydatów
realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher
Education Area) – oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie
dostarczone do dnia 18.09.2020 r., w przypadku dyplomu równorzędnego dyplomowi ukończenia
jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność;
3) opis wstępnej propozycji projektu badawczego w języku angielskim nie dłuższy nić 6 000 znaków ze
spacjami; opis zawiera bibliografię, której nie wlicza się do limitu znaków;
4) życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i
osiągnięciach naukowych kandydata w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie
wniosku, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 uchwały rekrutacyjnej, w szczególności o publikacjach, pracach
badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w
projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych, odbytych szkoleniach z
zakresu umiejętności badawczych, działalności popularyzującej naukę, działalności w ciałach
przedstawicielskich ruchu naukowego, karierze zawodowej;
5) skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową;
6) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub
oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole;
7) skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie
doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru określonego przez
Rektora; ponadto kandydat może dołączyć skan opinii planowanego promotora oraz opinie innych
pracowników naukowych na temat kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu
badawczego;
8) fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
9) oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak –
tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem
imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
10) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania
administracyjnego;
11) skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów
równoważnych (np. suplement do dyplomu);
12) streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze spacjami);
13) inne dokumenty w formie skanu: list polecający od naukowca znającego Kandydata.
Kryteria oceny
Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest
uczestnikiem szkoły doktorskiej. Komisja ocenia kandydatów w skali punktowej biorąc pod uwagę
kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym oraz dotychczasowy dorobek
naukowy kandydata, opracowując na tej podstawie ranking kandydatów wg następujących kryteriów:
▪ kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej):
3 pkt bardzo dobre;
2 pkt dobre;
1 pkt słabe;
0 pkt brak kompetencji.
▪ dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (30% oceny końcowej):
4 pkt wyróżniający;
3 pkt bardzo dobry;
2 pkt dobry;
1 pkt słaby;
0 pkt brak dorobku naukowego.
Program kształcenia
Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 240 godz. łącznie przez cały
okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego programu badawczego, realizowanego pod
kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2020.
Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.
Stypendium
Stypendium wynosi 4 750 zł brutto brutto na 24 miesiące (do oceny śródokresowej) i 5 000 zł brutto
brutto (po pozytywnej ocenie śródokresowej)

Informacja o konkursie jest również dostępna na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 28/07/2020