Stażysta podoktorski (badacz wizytujacy)(CeNT-20-2023)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2022 r., poz. 574)

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii
Identyfikator konkursu: CeNT-20-2023
Konkurs na stanowisko: badacz wizytujacy

Data ogłoszenia konkursu: 19.04.2023
Termin składania dokumentów: 19.05.2023
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.05.2023

Ilość zgłoszeń: 4
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Dibyendu Mahato

Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu:
Pan Dr Dibyendu Mahato ma znaczący dorobek naukowy, udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w których jest pierwszym autorem. Pan Mahato ma znaczące doświadczenie w obliczeniach przekrojów czynnych dla zderzeń elektronów z atomami i cząsteczkami. W trakcie rozmowy z komisją kandydat wykazał dostateczne zrozumienie tematyki, którą zajmował się w trakcie studiów doktoranckich. Pan Mahato zna podstawy teorii struktury elektronowej oraz deklaruje dużą motywację do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie chemii teoretycznej. Podsumowując, Pan Dr Dibyendu Mahato spełnia wymagania stawiane kandydatowi w tym konkursie na stanowisko badacza wizytującego i jest rekomendowany do zatrudnienia.

Wojciech Skomorowski
Przewodniczący Komisji KonkursowejOpis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (badacza wizytującego) w grupie pracowników badawczych w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Nowe metody obliczania zespolonych powierzchni energii potencjalnej i własności spektroskopowych dla elektronowych stanów rezonansowych

Kierownik projektu: Wojciech Skomorowski

Numer konkursu: CeNT-20-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 19/05/2023

Słowa kluczowe: Obliczenia ab initio, struktura elektronowa, metody sprzężonych klasterów, autojonizacja, chemia kwantowa, teoria rozpraszania