Specjalista techniczno-administracyjny

Dziedzina: Administracja

Opis:

Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego to jednostka naukowo-dydaktyczna realizująca interdyscyplinarne badania z pogranicza biologii, chemii, fizyki i technologii informacyjnych.

Specjalista techniczno-administracyjny

Zakres obowiązków:

 • sprawowanie opieki nad aparaturą badawczą CeNT UW w zakresie monitorowania stanu technicznego urządzeń oraz kontaktów z użytkownikami i serwisem technicznym;
 • projektowanie przestrzeni laboratoryjnej i biurowej w zakresie instalacji użytkowych (elektryka, wod.-kan., klimatyzacja, wentylacja) oraz umeblowania;
 • opracowywanie dokumentów przetargowych (OPZ, SIWZ) w zakresie zakupów odczynników, aparatury badawczej, prac remontowo-budowlanych, inwestycji ogólnobudynkowych;
 • zgłaszanie i monitoring usterek technicznych w budynku;
 • reagowanie na awarie i zgłoszenia alarmowe użytkowników;
 • stały kontakt z recepcją budynku, ochroną, sekretariatem i administracją techniczną;
 • przyjmowanie dostaw (np. ciekłego azotu);
 • prowadzenie korespondencji elektronicznej, związanej z administracją techniczną;
 • inicjowanie dodatkowych prac i rozwiązań, poprawiających funkcjonalność obiektu.

Wymagania:

 • zdolność do samodzielnej organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia;
 • wiedza z zakresu utrzymania technicznego budynków, obsługi instalacji elektrycznych i urządzeń sanitarnych, HVAC, systemów BMS;
 • znajomość procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 • ogólna znajomość charakteru pracy laboratoryjnej, zasad funkcjonowania i wyposażenia laboratorium biologicznego i chemicznego;
 • umiejętność sporządzania projektów technicznych z wykorzystaniem dostępnych aplikacji komputerowych;
 • zdolności manualno-techniczne poparte doświadczeniem;
 • sumienność i obowiązkowość;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • podstawowa znajomość oprogramowania komputerowego (MS Office itp.);
 • zdolność do uczenia się i przyswajania wiedzy technicznej;
 • doświadczenie w obsłudze i eksploatacji infrastruktury obiektów budowlanych (dodatkowy atut);
 • umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • dodatkowe świadczenia,
 • międzynarodowe środowisko pracy,
 • stały rozwój kompetencji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji, zawierającej CV ze zdjęciem,
drogą mailową na adres infrastruktura@cent.uw.edu.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Zostałem/am poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Termin nadsyłania aplikacji: 31/05/2019