Postdoc (adiunkt) w Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej

Dziedzina: nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała dr Bożenę Kuźniewską na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w projekcie. Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta ) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanowisko: Stażysta podoktorski (adiunkt)
Laboratorium: Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej
Dyscyplina naukowa: Nauki biologiczne
Słowa kluczowe: neurony, poliadenylacja, regulacja lokalna, LTP, TENT5, TENT2(GLD2), bezpośrednie sekwencjonowanie RNA
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wymiar etatu: Pełen etat
Liczba stanowisk: 1
Wynagrodzenie miesięczne: 10 000 zł brutto brutto (około 6 000 – 7 000 zł netto)
Termin rozpoczęcia pracy: 10.09.2020 lub jak najwcześniej po tym terminie
Maksymalny okres zatrudnienia/umowy stypendialnej: 30 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy
Jednostka UW: Centrum Nowych Technologii
Koordynator UW projektu: Dr hab. Magdalena Dziembowska

Tytuł projektu:
Rola cytoplazmatycznej poliadenylacji w regulacji lokalnej translacji w neuronach
Typ konkursu: GRIEG
Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu:
Neurony komunikują się ze sobą za pomocą synaps, specjalistycznych miejsc kontaktowych, które umożliwiają przekazywanie impulsów elektrycznych pomiędzy komórkami. Synapsy są małymi, jednak częściowo niezależnymi przedziałami komórki, ponieważ posiadają maszynerię niezbędną do syntezy białek. Taki proces produkcji białek na matrycy mRNA transportowanego do odległych synaps z ciała komórki nazwano „lokalną translacją”. Lokalna synteza białek jestniezbędna do prawidłowego funkcjonowania synapsy, a jej zaburzenia
są przyczyną chorób neurorozwojowych. W ciągu ostatnich lat, dzięki rozwojowi nowych technologii, dowiedzieliśmy się więcej o procesach zachodzących w synapsach. Jednak dokładne mechanizmy molekularne regulujące proces translacji synaptycznej wciąż nie zostały poznane.

Końce cząsteczek mRNA są specjalnie modyfikowane w celu zwiększenia ich stabilności i zdolności do służenia jako matryca do syntezy białek na rybosomach: na „początku”, czyli końcu 5’, mRNA zawiera tak zwaną strukturę czapeczki, a na „końcu” 3’ umiejscowiony jest ogon poli(A). Ogon poli(A) jest homopolimerycznym łańcuchem nukleotydów adenozynowych dodawanych przez specjalne enzymy. Prawie wszystkie mRNA w komórce ulegają poliadenylacji w jądrze zaraz po syntezie i przed transportem do cytoplazmy. Jednakże jest coraz więcej dowodów na to, że proces poliadenylacji może również zachodzić w cytoplazmie, gdzie jest nazywany poliadenylacją cytoplazmatyczną. W neuronach cytoplazmatyczna poliadenylacja synaptycznych mRNA odgrywa istotną rolę w regulacji syntezy białek. Jednak do tej pory proces ten zbadano dla tylko kilku mRNA, a globalny efekt tego zjawiska i enzymy przeprowadzające reakcję są nieznane.
Celem naszego projektu jest udzielenie odpowiedzi na te pytania.
Projekt będzie realizowany we współpracy z Prof. Clive Bramham z Uniwersytetu w Bergen i Prof. Andrzejem Dziembowskim z IIMCB w Warszawie.

Zakres obowiązków:
Stażysta podoktorski będzie odpowiedzialny za planowanie i wykonanie eksperymentów przewidzianych do wykonania w projekcie. Będzie to między innymi izolacja RNA z synaproneurosomów do sekwencjonowania przy użyciu metody Nanopore oraz przeprowadzenie eksperymentów, które zostały zaplanowane w układzie in vitro, z wykorzystaniem pierwotnych hodowli neuronalnych. Będzie on/ona brał/brała udział w analizie uzyskanych wyników oraz w przygotowaniu rycin do publikacji i pisaniu manuskryptów.

Profil kandydata/ wymagania:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w:
– ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zm.) i Statucie UW;
– Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu GRIEG;

Wymagane kwalifikacje:
-certyfikat PolLASA uprawniający do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi jako osoba wykonująca i planująca oraz doświadczenie w pisaniu protokołów dla komisji etycznej
-biegłość w technikach biologii molekularnej, izolacji RNA i białek, przygotowaniu bibliotek do sekwencjonowania, qRT-PCR, SDS-PAGE, mikroskopii konfokalnej i świetlnej
-minimum 5 lat praktycznego udokumentowanego doświadczenia w samodzielnej pracy z myszami laboratoryjnymi
-doświadczenie w zakładaniu pierwotnych hodowli neuronalnych
-wymagana dobra znajomość języka angielskiego

Kandydat powinien posiadać stopień doktora (doktorat z neurobiologii molekularnej, biochemii lub dziedzin pokrewnych) nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Zapytania związane z konkursem prosimy przesyłać na adres: m.dziembowska@cent.uw.edu.pl

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Aktualny życiorys
3. Kopia dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że Kandydat uzyska stopień doktora najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie
4. Dwa listy rekomendacyjne od naukowców, którzy znają Kandydata (powinny zostać przesłane na adres email wskazany poniżej)
5. Informacje o publikacjach naukowych, stypendiach, nagrodach i wyróżnieniach, inne istotne dokumenty, świadczące o doskonałości naukowej Kandydata lub poświadczające kwalifikacje Kandydata do pracy w projekcie
6. Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie Uniwersytetu Warszawskiego http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-iformularze/
7. Podpisane Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów, zawarte w
następujących dokumentach:
Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 Par. 119, 122 Statutu UW Uchwała nr 443 z 26 czerwca 2019

Oferujemy:
Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole badawczym. Dostępdo najnowocześniejszej aparatury i możliwość uczestniczenia wnowatorskim, międzynarodowym projekcie realizowanym we współpracy z Uniwersytetem w Bergen (Norwegia).

Forma nadsyłania zgłoszeń: Mailowo na adres: careers@cent.uw.edu.pl, z tytułem maila: „CeNT-43-2020”
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.08.2020
Termin ogłoszenia wyników konkursu: Nie wcześniej niż 04.09.2020
Sposób informowania o wynikach konkursu: e-mail

Informacja o konkursie dostępna jest również na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.Termin nadsyłania aplikacji: 30/08/2020

Słowa kluczowe: neurony, poliadenylacja, regulacja lokalna, LTP, TENT5, TENT2(GLD2), bezpośrednie sekwencjonowanie RNA