Postdoc (adiunkt) w Interdyscyplinarnym Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej

Dziedzina: Nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko postdoc (adiunkt) w projekcie Dr Siranjeevi Nagaraj. Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Interdyscyplinarnym Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej Centrum NowychTechnologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanowisko: Stażysta podoktorski (Adiunkt)
Laboratorium: Interdyscyplinarne Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej
Dyscyplina naukowa: Nauki biologiczne, (biologia molekularna, biochemia, biologia komórkowa)
Słowa kluczowe: Translacja, degradacja mRNA, immunogenność RNA, kap

Rodzaj pracy: Umowa o pracę
Wymiar etatu: Pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Wynagrodzenie miesięczne: 10 000 zł brutto brutto (6 000 – 7 000 zł netto)
Termin rozpoczęcia pracy: 02.11.2020
Maksymalny okres zatrudnienia: 24 miesiące z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy

Jednostka UW: Centrum Nowych Technologii
Kierownik projektu: Prof. Edward Darżynkiewicz
Tytuł projektu: Projektowanie modyfikowanych mRNA jako szczepionek oraz nośników białek terapeutycznych. Badania nad ich immunogennością w kontekście aktywności translacyjnej i stabilności komórkowej.
Typ konkursu: Opus 17
Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu:
W ramach projektu zostaną przeprowadzone interdyscyplinarne badania naukowe mające na celu poznanie znaczenia różnych modyfikacji struktury kap, ich wpływu na proces translacji, degradacji oraz rozpoznania mRNA. Zostaną zaprojektowane transkrypty, które jednocześnie będą zawierały nowe analogi kapu zapewniające wysoką wydajność translacyjną i odporność na degradację oraz dodatkowe elementy strukturalne gwarantujące prawidłową identyfikację wprowadzonego do komórki mRNA. Zsyntetyzowane cząsteczki mRNA będą badane w kierunku zastosowań w terapiach przeciwnowotworowych oraz w medycynie regeneracyjnej.

Zakres obowiązków:
Planowanie eksperymentów, wykonywanie eksperymentów, analiza danych, przygotowanie manuskryptów, prezentacja danych na konferencjach

Profil kandydata/ wymagania:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w:
– ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.) i Statucie UW;
– Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu Opus 17

Kandydat musi posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych oraz solidną wiedzę i udokumentowane doświadczenie laboratoryjne z dziedzin: biologia komórki lub biologia molekularna

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Zapytania związane ze stanowiskiem prosimy przesyłać na adres: edward.darzynkiewicz@cent.uw.edu.pl

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Aktualny życiorys
3. Kopia dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że kandydat uzyska stopień doktora najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie
4. Lista publikacji i doniesień konferencyjnych
5. Dwa listy rekomendacyjne przesłane na wskazany adres email
6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie Uniwersytetu Warszawskiego http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-iformularze/
7. Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów, zawarte w następujących dokumentach:
Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 Par. 119, 122 Statutu UW Uchwała nr 443 z 26 czerwca 2019

Oferujemy:
Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole. Laboratorium wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą. Przyjazne środowisko pracy. Międzynarodową współpracę, możliwość dalszego rozwoju.

Forma nadsyłania zgłoszeń: careers@cent.uw.edu.pl, z tytułem maila „CeNT-36-2020”
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2020
Termin ogłoszenia wyników konkursu: 15.10.2020
Sposób informowania o wynikach konkursu: e-mail

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.

Informacja o konkursie jest dostępna również na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 30/09/2020

Słowa kluczowe: Nauki biologiczne, (biologia molekularna, biochemia, biologia komórkowa)