Adiunkt (postdoc) w zakresie bioremediacji mikroglonów

Dziedzina: nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko następującego kandydata: Dr Sergio Santaeufemia Sánchez.Opis:

Zapraszamy do składania aplikacji na pełnoetatowe stanowisko podoktoranckie w Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowisko to zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS17.

Charakterystyka molekularnych mechanizmów adaptacji do metali ciężkich w ekstremofilnych mikroglonach Cyanidiales

Głównym celem projektu jest zbadanie molekularnych mechanizmów komórkowej adaptacji do metali ciężkich w dwóch modelowych gatunkach ekstremofilnych mikroglonów Cyanidiales, różniących się ultrastrukturą komórkową i składem genomu, szczególnie w odniesieniu do genów kodujących transportery membranowe.

Wybrany w drodze konkursu wnioskodawca przeprowadzi biochemiczną, spektroskopową i strukturalną charakterystykę aparatu fotosyntetycznego oraz transporterów membranowych w dwóch gatunkach mikroglonów Cyanidiales poddanych działaniu metali ciężkich i wysokiej zawartości soli.

Zapraszamy do składania zgłoszeń naukowców posiadających udokumentowane doświadczenie w biochemii białek, bioinformatyce i/lub spektroskopii biochemicznej. Kandydaci powinni posiadać tytuł doktora (Zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji „Wymagania”) w dziedzinie biochemii białek, biologii molekularnej lub pokrewnej dyscypliny. Powinni oni wykazać się wiedzą w dziedzinach fizjologii i biochemii komórkowej, wnikliwością badawczą oraz udokumentowanymi umiejętnościami technicznymi w zakresie oczyszczania białek błonowych oraz charakterystyki biochemicznej, spektroskopowej i/lub proteomicznej. Bardzo pożądane będzie posiadanie potwierdzonego doświadczenia praktycznego w zakresie mikroskopii elektronowej. Dodatkowe fundusze są dostępne na udział w odpowiednich warsztatach i konferencjach międzynarodowych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w:
– ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zm.) i Statucie UW;
– Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 17.

Dodatkowe informacje:
Przybliżone wynagrodzenie brutto: 7 300 – 9 200 PLN/miesiąc w zależności od kwalifikacji i doświadczenia, plus “trzynastka”
Data rozpoczęcia: 20 lipca 2020 r. lub jak najszybciej po tym terminie
Liczba stanowisk: 1, pełen etat
Okres zatrudnienia: do 02.2023, z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy łącznie
Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne
Obszar badań: biochemia, fizjologia roślin, biologia molekularna

Wymagania
Kandydaci na staż podoktorancki powinni:
 posiadać stopień doktora lub jego odpowiednik z dziedziny biochemii, biofizyki, biologii molekularnej lub pokrewnej dyscypliny. Stopień doktora powinien być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed dniem podpisania
umowy o pracę w projekcie. Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie;
 dostarczyć listę publikacji i streszczeń konferencyjnych;
 wykazać się wyjątkową kreatywnością i umiejętnością rozwiązywania problemów badawczych; skrupulatnością w pracy doświadczalnej, dokładnym prowadzeniem dokumentacji laboratoryjnej, a także silną etyką pracy i determinacją w szybkiej realizacji celów badawczych.
Poprzednie doświadczenie w zakresie fizjologii i biochemii komórki, w tym charakterystyki struktury i funkcji aparatu fotosyntetycznego i/lub ekotoksykologii będą dużym atutem. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie jest niezbędna.

Kandydaci powinni przesłać życiorys, w tym listę publikacji, list motywacyjny, kopię dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że kandydat uzyska stopień doktora najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie oraz dane kontaktowe 2 recenzentów do dr hab. Joanny Kargul (j.kargul@cent.uw.edu.pl), cytując w temacie „OPUS17 PDRA”. Zapytania związane z konkursem są mile widziane. Termin składania wniosków upływa dnia 20 czerwca 2020 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w tygodniu rozpoczynającym się 29 czerwca 2020 r.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z kandydatami wybranymi do rozmowy kwalifikacyjnej.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następujących dokumentów:
 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie Uniwersytetu Warszawskiego
http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/
Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów, zawarte w następujących dokumentach:
Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019
Par. 119, 122 Statutu UW Uchwała nr 443 z 26 czerwca 2019

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 20 lipca 2020 r.
Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

Informacja o konkursie dostępna jest również na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.
Uniwersytet Warszawski jest zaangażowany w sprawę równości i różnorodności swoich pracowników i zachęca do składania aplikacji wszystkie grupy społeczne.Termin nadsyłania aplikacji: 20/06/2020

Słowa kluczowe: biochemia, fizjologia roślin, biologia molekularna