Bartosz Trzaskowski oraz Juan Pablo Martinez z CeNT UW współautorami publikacji w „Angewandte Chemistry International Edition”

Polsko-niemiecka grupa prowadzona przez dr hab. Bartosza Trzaskowskiego z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Rene Franka z Instytutu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku postanowiła zaproponować nową metodologię syntezy związków zawierających pojedyncze wiązania Al-B oraz zbadać właściwości chemiczne tego wiązania. Podstawą otrzymania wiązania Al-B było odpowiednie ułożenie przestrzenne atomów Al oraz B na szkielecie naftalenowym.
Wykazano również, że reaktywność nowo otrzymanych związków oraz wiązania Al-B różni się znacząco od reaktywności wiązania Al-C na przykładzie reakcji z nitrylami, która prowadzi do rozerwania wiązania Al-B i utworzenia nietypowego, 6-członowego pierścienia zawierającego atomy węgla, azotu, glinu oraz boru. Odkrycie to otwiera drogę do łatwiejszej syntezy związków chemicznych zawierających wiązanie Al-B, a także do otrzymania całkowicie nowych klas związków chemicznych, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach chemii.