Wysoce reaktywne sole metali przejściowych jako prekursory nowych kompleksów zawierających wiązania metal- metal: Fe0-M2+-Fe0

Project Leader: Project period: 2019 - 2023
Project funding: Diamentowy Grant, MNiSW
Project description:

Związki zawierające wielocentrowe ugrupowania kationów i/lub atomów metali przejściowych od dawna cieszą się zainteresowaniem naukowców. Powodem tego jest fakt, że wiele spośród
nich wykazuje interesujące własności katalityczne. Dotyczy to nie tylko układów czysto syntetycznych, jak np. karbonylków metali przejściowych, ale także układów biologicznych.
Ta grupa związków od niedawna została poszerzona o nietypowe kompleksy metali jednowartościowych (srebra i złota), które są koordynowane przez cząsteczkę karbonylku żelaza, Fe(CO)5, w wyniku czego powstają związki typu Ag+-Fe(CO)5 i Au+-Fe(CO)5 zawierające wiązanie Ag+/Au+ -Fe0.

Niniejszy projekt przewiduje rozszerzenie tej nowej rodziny związków o kompleksy zawierające metale dwuwartościowe: Fe(II), Cr(II) i Mn(II). Wykorzystując ich wysoce reaktywnych soli zawierających tzw. aniony słabo koordynujące przewiduje się, że możliwe będzie otrzymanie analogicznych związków zawierających wiązania M(II)-Fe0. W trakcie badań przeprowadzona zostanie pełna charakterystyka otrzymanych związków, w tym określenie struktury krystalicznej, rejestracja widm oscylacyjnych (IR, Raman), XPS oraz EPR, określenie ich trwałości termicznej, a wyniki eksperymentalne zostaną zinterpretowane z wykorzystaniem metod obliczeniowych chemii teoretycznej.

Laboratory of Small Molecules’ Activation