Synteza i charakteryzacja fizykochemiczna pochodnych borowodorku itru w kontekście ich zdolności do magazynowania wodoru dla ogniw paliwowych

Project Leader: Project period: 2012 - 2014
Project funding: IUVENTUS PLUS, MNiSW