Nukleofilowa kataliza asymetryczna za pomocą N-heterocyklicznych karbenów i fosfin. Nowe reakcje, katalizatory, metody badawcze

Project Leader: Project period: 2015 - 2018
Project funding: SONATA, NCN