Regulamin

DrukujDrukujPDFPDF
Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej „CeNT”, jest ogólnouczelnianą jednostką w rozumieniu § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, o statusie podstawowej jednostki organizacyjnej (§ 18 ust. 2 Statutu UW), prowadzącą powiązane ze sobą badania naukowe i edukację.
 2. Siedzibą CeNT jest kampus Ochota w Warszawie.
 3. Regulamin CeNT, zwany dalej Regulaminem, określa zadania, wewnętrzną strukturę organizacyjną, tryb powoływania organów oraz zasady funkcjonowania jednostki.
Zadania CeNT
§ 2
 • Podstawowymi zadaniami CeNT są:
  1. prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych o charakterze poznawczym lub aplikacyjnym w obszarze nauk matematyczno przyrodniczych w powiązaniu z edukacją;
  2. uczestniczenie w kształceniu studentów, przede wszystkim na poziomie magisterskim i doktorskim, przy czym zasady i zakres współpracy CeNT w obszarze kształcenia z innymi jednostkami UW będą regulowane odrębnymi porozumieniami;
  3. prowadzenie specjalistycznych laboratoriów świadczących usługi na rzecz projektów edukacyjnych i badawczych, w tym studiów doktoranckich;
  4. współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o zbliżonych do CeNT zadaniach;
  5. organizacja i prowadzenie staży podoktorskich;
  6. organizacja studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w zakresie specjalności reprezentowanych w CeNT.
Struktura organizacyjna CeNT
§ 3
 • Organami CeNT są:
  1. Dyrektor CeNT, zwany dalej Dyrektorem;
  2. Rada Naukowa CeNT, zwana dalej Radą.
§ 4
 1. Strukturę organizacyjną CeNT tworzą laboratoria specjalistyczne oraz jednostki obsługi administracyjnej.
 2. W ramach CeNT działają zespoły naukowo-dydaktyczne tworzone w związku z realizacją określonych projektów.
 3. Tworzenie, przekształcenie i likwidacja jednostek organizacyjnych CeNT następuje decyzją Dyrektora po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady.
Dyrektor CeNT
§ 5
 1. Na stanowisko Dyrektora CeNT Rektor powołuje osobę wyłonioną w trybie konkursu, spełniającą warunek § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu UW.
 2. Kadencja Dyrektora trwa cztery lata.
 3. Rektor może odwołać Dyrektora CeNT z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady uchwalony bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady.
§ 6
Komisję konkursową ds. wyboru dyrektora CeNT powołuje Rektor określając jej skład oraz tryb i zasady pracy.
§ 7
 1. Dyrektor:
  1. kieruje CeNT i jest odpowiedzialny przed Rektorem za jego działalność;
  2. reprezentuje CeNT na zewnątrz;
  3. jest przełożonym pracowników zatrudnionych w CeNT;
  4. określa zasady korzystania z infrastruktury CeNT;
  5. odpowiada za gospodarkę finansową CeNT;
  6. przedstawia Rektorowi roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności CeNT zaopiniowane przez Radę;
  7. przeprowadza konkursy na kierowników jednostek organizacyjnych CeNT;
  8. decyduje o przyjęciu projektów do realizacji w CeNT;
  9. podejmuje inne decyzje wynikające z przepisów lub postanowień szczególnych, niezastrzeżone dla innych organów, niezbędne do prawidłowego działania jednostki.
 2. Dyrektor przedstawia Radzie projekt długoterminowego programu działalności CeNT oraz coroczne plany oraz sprawozdania z działalności.
§ 8
 1. Zastępców Dyrektora CeNT powołuje Rektor na wniosek Dyrektora.
 2. Zakres obowiązków zastępców określa Dyrektor.
§ 9
Dyrektor może powoływać pełnomocników do wykonania określonych zadań oraz koordynatorów wybranych obszarów działalności CeNT.
Rada CeNT
§ 10
 1. Rada składa się z nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż dwunastu członków.
 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dyrektora lub z inicjatywy własnej, z zachowaniem warunku § 23 ust. 5 Statutu UW.
 3. Kadencja Rady trwa cztery lata.
§ 11
 • Do kompetencji Rady należy:
  1. opiniowanie projektu długoterminowego programu działalności CeNT przedkładanego przez Dyrektora;
  2. opiniowanie rocznych planów pracy oraz rocznych sprawozdań z działalności CeNT przygotowanych przez Dyrektora;
  3. opiniowanie projektów zmian wewnętrznej struktury organizacyjnej CeNT;
  4. uchwalanie zmian Regulaminu;
  5. wnioskowanie do Rektora o odwołanie Dyrektora w razie negatywnej oceny działalności CeNT;
  6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowych.
§ 12
 1. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
 2. Przewodniczący jest wybierany na okres kadencji Rady.
 3. Przewodniczący Rady w szczególności:
  1. zwołuje posiedzenia Rady;
  2. kieruje pracami Rady.
§ 13
 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy do roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek Rektora, Dyrektora CeNT lub co najmniej połowy członków Rady. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Dyrektor i przewodniczy mu do chwili wyboru przewodniczącego Rady.
 3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W sprawach personalnych Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
Personel CeNT
§ 14
 1. W CeNT zatrudniani są pracownicy:
  1. naukowi i naukowo-dydaktyczni;
  2. naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni;
  3. administracyjni.
 2. Podstawowym trybem zatrudniania pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych są konkursy.
 3. W przypadku zaangażowania w realizację projektów w CeNT pracowników zatrudnionych w innych jednostkach Uniwersytetu, ustalenie zakresu zobowiązań, w tym w szczególności afiliacji ich publikacji oraz zasad realizacji pensum dydaktycznego, będzie w każdym przypadku przedmiotem porozumienia, którego stronami będzie pracownik, Dziekan lub Kierownik macierzystej jednostki pracownika oraz Dyrektor CeNT.
§ 15
 1. Kierowników zespołów naukowo-dydaktycznych powołuje Dyrektor spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, chyba że umowa o realizację projektu rozstrzyga tę kwestię odmiennie albo przesądza o osobie kierownika.
 2. Kierownicy zespołów zatrudniani są na czas trwania realizowanych przez nich projektów. W przypadku, gdy Dyrektor powierza Kierownikowi zespołu pełnienie określonych funkcji organizacyjnych na okres przekraczający czas realizacji projektu, osoba taka może być zatrudniona na okres pełnienia funkcji lub, w szczególnych przypadkach, na czas nieokreślony.
 3. Kierownikiem zespołu może być również osoba niezatrudniona w CeNT, ale wykonująca pracę na rzecz CeNT na warunkach określonych w § 14 ust. 3.
 4. Kierownik zespołu:
  1. odpowiada za merytoryczną stronę realizowanego przez zespół projektu i za pozyskanie środków finansowych na jego realizację;
  2. uzgadnia z Dyrektorem zakres oraz warunki korzystania z infrastruktury CeNT;
  3. prowadzi rekrutację pracowników niezbędnych do realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zatrudniania młodych doktorów, w oparciu o kryteria naboru podawane do publicznej wiadomości;
  4. jest bezpośrednim przełożonym pracowników, wchodzących w skład zespołu;
  5. zapewnia opiekę naukową nad badaniami prowadzonymi w ramach staży podoktorskich prowadzonych w CeNT;
  6. sprawuje pieczę nad powierzonym majątkiem;
  7. odpowiada za organizację pracy zespołu oraz rozliczanie zobowiązań badawczych;
  8. odpowiada za finansową stronę działalności zespołu.
§ 16
 1. Kierowników laboratoriów powołuje Dyrektor spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.
 2. Kierownik laboratorium:
  1. odpowiada za organizację pracy laboratorium;
  2. jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w laboratorium;
  3. określa regulamin działania laboratorium i przedstawia go do zatwierdzenia Dyrektorowi;
  4. odpowiada za finansową stronę działalności laboratorium;
  5. sprawuje pieczę nad powierzonym majątkiem;
  6. odpowiada za jakość wykonywanych badań i usług oraz dba o rozwój infrastruktury laboratorium;
  7. zapewnia warunki dla realizacji staży naukowych, w szczególności podoktorskich, odbywanych w celu zdobycia zaawansowanej wiedzy i umiejętności.
Gospodarka finansowa CeNT
§ 17
 1. Działalność CeNT jest finansowana z:
  1. dotacji celowych na projekty realizowane w CeNT;
  2. dotacji podmiotowych pochodzących z budżetu państwa oraz środków pozabudżetowych;
  3. środków otrzymanych w związku ze świadczonymi usługami.
 2. Sprawowanie kontroli finansowej nad procesami gromadzenia i rozdysponowania środków finansowych oraz gospodarowania mieniem CeNT określają szczegółowe procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim w sprawie trybu, zasad i form kontroli finansowej.
Administracja CeNT
§ 18
 1. Administrację CeNT tworzą jednostki obsługi administracyjnej, w tym w szczególności sekretariat oraz sekcja administracyjno-techniczna.
 2. Do zadań jednostek obsługi administracyjnej należy organizowanie i nadzorowanie bieżącej pracy administracji, dbanie o mienie CeNT oraz obsługa techniczna CeNT.
Przepisy końcowe
§ 19
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat UW.