CeNT ogłasza konkurs na kierowników zespołów naukowych.

DrukujDrukujPDFPDF

Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na zatrudnienie kierowników zespołów naukowych w obszarach badań struktury i obróbki RNA oraz roli mikroRNA w patogenezie nowotworów człowieka

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się nowej jednostce UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego (w zależności od kwalifikacji)
 • możliwość zbudowania własnego zespołu
 • przestrzeń laboratoryjną oraz do pracy teoretycznej
 • podstawowe wyposażenie i usługi
 • wsparcie organizacyjne
 • przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy
 • elastyczność w określaniu obowiązków dydaktycznych
 • wynagrodzenie ustalone zgodnie z taryfikatorem uniwersyteckim oraz posiadanym doświadczeniem zawodowym kandydata

 

Wymagania:

 • co najmniej tytuł doktora habilitowanego
 • liczący się dorobek naukowy
 • udokumentowana zdolność pozyskiwania grantów na prowadzone przez siebie badania

Oferta kierowana jest do osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej poprzez budowanie własnego zespołu badawczego. Oczekuje się, że kandydat zorganizuje zespół badawczy i pozyska środki na sfinansowanie prowadzonych badań.

 

Wymagane dokumenty:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie kierowane do Dyrektora CeNT, do którego należy dołączyć:

 • życiorys naukowy
 • kwestionariusz osobowy do pobrania: http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki...
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego i habilitacji
 • wykaz dorobku naukowego i ewentualnie innych istotnych osiągnięć
 • opis (do 6 stron) planów badawczych na przyszłość
 • listy rekomendacyjne od dwóch recenzentów swojego dorobku naukowego

Uwaga: na podaniu należy dopisać: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Uniwersytet Warszawski, Sekretariat Centrum Nowych Technologii, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@cent.uw.edu.pl albo złożyć osobiście w sekretariacie CeNT.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 marca 2013 r.

Wstępnie wybrani kandydaci będą zaproszeni do zaprezentowania proponowanego programu badawczego i przedyskutowania spraw organizacyjnych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2013 r.

Planowany termin zatrudnienia: maj/czerwiec 2013 r.