Konkurs na stypendia dla młodych naukowców

DrukujDrukujPDFPDF

Z dniem 19 listopada 2012 r. Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak ogłosił konkurs na stypendia jedno- i dwutygodniowe dla młodych doktorantów,  z przeznaczeniem na odbycie staży dydaktycznych w zagranicznych uczelniach w okresie od 28 stycznia do 30 września 2013 r.

O stypendium mogą ubiegać się młodzi doktorzy  zatrudnieni w Uniwersytecie Warszawskim w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy:
- w roku kalendarzowym ubiegania się o stypendium nie ukończyli 35 roku życia,
- posiadają stopień doktora nie dłużej niż pięć lat,
- realizują badania w dziedzinach nauki i kierunkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, w szczególności w obszarze nauk matematycznych, przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych,
- posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego, który będzie używany podczas stażu.

Termin składania wniosków upływa z dniam 4 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na temat zasad ubiegania się o stypendium znajduje się na stronie: www.nuw.uw.edu.pl oraz w piśmie Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak [list]