Stypendium doktoranckie w Laboratorium Inżynierii Krystalicznej – Chemia Koordynacyjna

DrukujDrukujPDFPDF

Oferowane jest 4-letnie stypendium doktoranckie w ramach projektu badawczego SONATA BIS: „Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Tematyka badawcza będzie obejmowała różne aspekty Inżynierii Krystalicznej w zastosowaniu do grupy związków koordynacyjnych metali 3d elektronowych z ligandami N-donorowymi na bazie pochodnych imidazolu, koncentrując się wokół zagadnień takich jak: porowatość i indukowane transformacje strukturalne w monokryształach. Kandydat powinien być entuzjastycznie nastawiony do pracy w laboratorium, mieć umiejętność prowadzenia prostych syntez związków organicznych (ligandów) oraz połączeń koordynacyjnych, a także znać metody ich podstawowej charakterystyki (1H/13C NMR - roztwór, MS, IR, UV-VIS).
Praca badawcza poza syntezą będzie obejmowała krystalizację (szereg metod), wyznaczanie struktur otrzymanych związków oraz dalsze badania w ciele stałym. Kandydat powinien wykazywać się chęcią poznania (bądź znajomością) metod analizy rentgenowskiej (monokryształ, proszek) oraz metod analizy termicznej (TG, DSC).

Wymagania:
- uzyskanie statusu studenta studiów doktoranckich w zakresie chemii w terminie do dnia 31 października 2017 roku (szczegółowe informacje o procedurze rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Chemii UW można znaleźć na stronie internetowej jednostki)
- tytuł magistra chemii ze specjalizacją w chemii nieorganicznej/koordynacyjnej
- dobra znajomość języka angielskiego
- ciekawość poznawcza
- elastyczność
- umiejętność pracy w grupie, a także samemu

Warunki zatrudnienia:
- 4-letnie stypendium
- praca w laboratorium wiodącej jednostki naukowej w kraju – Centrum Nowych Technologii (CeNT), Uniwersytet Warszawski

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie (1) listu motywacyjnego, (2) CV z wykazem osiągnięć naukowych, (3) dwóch listów z rekomendacjami oraz (4) wyciągu ocen ze studiów I- i II-stopnia do kierownika grupy – dr Liliany Dobrzańskiej – e-mail: lianger@cent.uw.edu.pl nie później niż do 15 sierpnia 2017. Pozycja byłaby dostępna od 1 października/listopada 2017