CeNT zakwalifikowany do kategorii A+ w zakresie jakości naukowej/badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

DrukujDrukujPDFPDF

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191).

Centrum Nowych Technologii UW zostało zaklasyfikowane do najwyższej kategorii A+.

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia.

W ramach przeprowadzonej oceny, przyznawano jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 6 rozporządzenia:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;

2) potencjał naukowy;

3) materialne efekty działalności naukowej;

4) pozostałe efekty działalności naukowej.

 

Szczegółowe informacje w sprawie kompleksowej oceny jednostek R&D przeprowadzonej przez Zespoły Ewaluacyjne KEJN znajdą państwo na stronach :

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-wynikach-kompleksowej-oceny-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych.html

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/4af5829984998d4729cc8d49432c5ad1.pdf