Zespoły badawcze

prof. dr hab. Jan Augustyński

Zespół bada procesy fizyko-chemiczne związane z interakcją materiałów półprzewodnikowych i nanostruktur metalicznych ze światłem. Prace dotyczą w pierwszym rzędzie własności fotoelektrochemicznych cienkowarstwowych półprzewodnikowych elektrod tlenkowych.

prof. dr hab. Konrad Banaszek

W Laboratorium Technologii Kwantowych rozwijane są nowe techniki dla optycznych systemów łączności wykorzystujące bieżące osiągnięcia optyki i informatyki kwantowej. Opracowywany jest schemat tzn. cyfrowych odcisków palców wykorzystujący interferencję wielofotonową, dzięki któremu zbędna jest stabilizacja fazy. Badana jest także propagacja sygnałów w obecności mechanizmów dekoherencji i wynikające stąd fundamentalne ograniczenia na przepustowość łączy optycznych.

prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
 
Biogeneza białek mitochondrialnych:
  • badanie transportu białek do mitochondriów z udziałem kompleksów translokaz MIA, TOM, TIM23, TIM22,
  • badanie wpływu procesów redoks, w szczególności utleniania i redukcji białkowych reszt cysteinowych, na funkcje mitochondrialne,
  • badanie wpływu procesów redoks na architekturę błon mitochondrialnych i charakterystyka kompleksów białkowych zaangażowanych w te procesy.
prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz

Podstawowym obszarem zainteresowań Laboratorium są struktury tzw. czapeczki (kapu), tj. końca 5’ mRNA i wielu snRNA. Zsyntetyzowane przez nas w przeszłości analogi kapu, m.in. naturalny trimetyloguanozyno kap, kap-4 oraz ich pochodne, w znacznym stopniu przyczyniły się do odkrycia biologicznej roli tych struktur.

dr Liliana Dobrzańska

Badania prowadzone w Laboratorium Inżynierii Krystalicznej koncentrują się wokół ciała stałego i jego racjonalnej modyfikacji. Oscylują one na pograniczu kilku dziedzin chemii, takich jak chemia organiczna, koordynacyjna, supramolekularna, chemia materiałów i krystalografia. Ich celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej projektowania kryształów o określonej kompozycji i właściwościach.

dr Stanisław Dunin-Horkawicz

Głównym obszarem zainteresowań naszego zespołu są makromolekuły, a w szczególności białka i proces ich ewolucji. Interesuje nas zagadnienie, dlaczego współcześnie znane struktury białkowe zajmują jedynie niewielki obszar w praktycznie nieograniczonej przestrzeni możliwości. W głównym projekcie zajmujemy się białkami charakteryzującymi się wysoce regularnymi i powtarzalnymi strukturami, a naszym celem jest rozwój metod pozwalających na projektowanie nowych, nieobserwowanych w naturze, struktur tego typu.

dr hab. Magdalena Dziembowska

Plastyczność neuronalna to zdolność komórek nerwowych do trwałych zmian w odpowiedzi na działanie bodźców ze środowiska. Ta niezwykła właściwość układu nerwowego zapewnia organizmowi zdolność do adaptacji a przede wszystkim leży u podstaw procesów uczenia się i pamięci. Na poziomie pojedynczej komórki nerwowej plastyczność wyraża się poprzez aktywność poszczególnych synaps, a ta z kolei zależy od rodzaju białek syntetyzowanych w synapsie w odpowiedzi na pobudzenie. Część białek obecnych w dendrytach i na synapsach jest syntetyzowana lokalnie na matrycy mRNA specjalnie transportowanych z ciała komórki. Lokalna translacja synaptycznych mRNA zapewnia możliwość szybkiej zmiany przewodnictwa synaptycznego czy też morfologii kolców dendrytycznych. Proces ten okazał się niezwykle ważny dla fizjologii synapsy a jego zaburzenia prowadzą do wystąpienia zespołów chorobowych, takich jak zespół łamliwego chromosomu X czy autyzm.

dr hab. Maciej Długosz

Nasze zainteresowania badawcze wpisują się w dziedziny teoretycznej i obliczeniowej biofizyki molekularnej oraz fizyki materii miękkiej. Nasze aktualne projekty dotyczą dyfuzji w warunkach biologicznych, hydrodynamiki przy małych wartościach liczby Reynoldsa, hydrodynamiki molekularnej, oraz efektów hydrodynamicznych w złożonych układach biomolekularnych.

dr hab. Krzysztof Ginalski, prof. UW

Badania prowadzone w Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów mają charakter interdyscyplinarny z pogranicza biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Badania te mają na celu zarówno rozwijanie nowych narzędzi bioinformatycznych, jak i ich zastosowanie w połączeniu z metodami współczesnej biologii molekularnej do badania struktury, funkcji i ewolucji białek oraz ich oddziaływań z ligandami, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych procesów biologicznych takich jak metylacja i metabolizm kwasów nukleinowych.

prof. dr hab. Wojciech Grochala

Zainteresowania naukowe zespołu skupiają się na chemii, a w szczególności na projektowaniu, syntezie i badaniach cech fizykochemicznych nowych związków chemicznych – w fazie stałej (‘extended’ tj. 1D, 2D, 3D) lub molekularnych (‘0D’).

dr hab. inż. Paweł Horeglad

Badania prowadzone w naszym laboratorium dotyczą z jednej strony alkoksylowych kompleksów metali grup głównych - katalizatorów do polimeryzacji monomerów heterocyklicznych z otwarciem pierścienia (ang. Ring-Opening Polymerization – ROP); z drugiej strony kompleksów metali grup głównych z N-heterocyklicznymi karbenami (NHC).

dr Tomasz Jaroń

Badania przeprowadzane w laboratorium dotyczą nowych materiałów, które mogą zostać użyte do magazynowania energii. Są to dwie grupy substancji: związki chemiczne bogate w wodór, mogące zostać użyte do jego chemicznego magazynowania, oraz nowe potencjalne przewodniki jonowe – bezpieczne i efektywne elektrolity do zastosowania w elektrochemicznych źródłach energii.

prof. dr hab. Krystian Jażdżewski

Celem badań zespołu jest znalezienie zmian genetycznych odpowiedzialnych za dziedziczenie i rozwój nowotworów człowieka. Wykorzystując nowoczesne narzędzia analizy genetycznej, w tym sekwencjonowanie nowej generacji, poszukujemy w genomie człowieka mutacji predysponujących do powstawania nowotworów.

dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW

W Laboratorium Chemii Bioorganicznej prowadzone są badania nad syntezą, właściwościami i zastosowaniami modyfikowanych nukleotydów (analogów końca 5’ mRNA - kapu, trifosforanów nukleozydów, nukleotydocukrów, fosfosiarczanów nukleozydów i innych).

dr Marcin Kałek

Celem badań w Laboratorium Katalizy Asymetrycznej jest opracowanie nowych metod syntetycznej chemii organicznej. Nasze badania koncentrują się na wykorzystaniu efektywnych katalizatorów chiralnych, których użycie pozwala otrzymywać związki chemiczne w wysokich nadmiarach enancjomerycznych, co stanowi podstawowy warunek dla współczesnych zastosowań farmaceutycznych.

dr hab. Joanna Kargul, prof. UW

W Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych prowadzimy zaawansowane badania biochemiczne i biofizyczne nad pierwotnymi procesami konwersji energii słonecznej w wysokostabilinych makromolekularnych kompleksach pigmentowo-bialkowych, fotosystemie I (PSI) i fotosystemie II (PSII). Głównym celem tych fundamentalych badań jest określeniem molekularnych mechanizmów fotoprotekcji aparatu fotosyntetycznego w modelowych organizmach ekstremofilnych (C. merolae, T. elongatus itp.) poddanych działaniu ekstremalnych bodźców środowiskowych.

dr hab. Krzysztof Kazimierczuk

W obszarze głównych zainteresowań zespołu leży metodologia eksperymentów NMR, tj. wykorzystanie najnowszych osiągnięć matematyki w opracowywaniu metod rejestracji i przetwarzania danych eksperymentalnych.

dr Agnieszka Kobielak

Przejście guza ze stanu pierwotnego do opornego na leczenie stanu z przerzutami jest najczęstszą przyczyną zgonu pacjentów z chorobą nowotworową. Nadal pozostaje niewyjaśnione dlaczego niektóre komórki w nowotworze są bardziej oporne na leczenie lub wykazują zwiększone właściwości do inwazji i tworzenia przerzutów. Model nowotworowych komórek macierzystych sugeruje fenotypowe i funkcjonalne zróżnicowanie wśród komórek nowotworowych.

dr hab. Magda Konarska, prof. UW

Laboratorium Biologii RNA jest zainteresowane biologicznymi funkcjami RNA; jako modelu używamy spliceosomu, koncentrując się na badaniu mechanizmu splicingu pre-mRNA. Badamy dynamiczne oddziaływania pomiędzy pre-mRNA (substratem) i spliceosomem (enzymem) w czasie tworzenia się kompleksu i na etapie katalizy, wpływające na umiejscowienie grup reaktywnych substratu w centrum aktywnym. Mimo, iż nasze badania prowadzone są w systemie drożdżowym (S. cerevisiae), ich wyniki są uniwersalne i ułatwią zrozumienie modulacji specyficzności splicingu i przebiegu alternatywnego splicingu u wyższych eukariontow.

dr Przemysław Malinowski

Celem prac prowadzonych w laboratorium jest synteza nowych wysoce reaktywnych układów zdolnych do niskotemperaturowej aktywacji cząsteczek uważanych za wysoce inertne. Z tego względu w kręgu naszych zainteresowań znajdują się sole anionów słabo koordynujących, związki zawierające pierwiastki na wysokim stopniu utlenienia a także materiały o wysoce rozwiniętej powierzchni.

dr hab. Paweł Niewiadomski

Przekaźnictwo sygnałów jest podstawową właściwością żywych organizmów. Bodźce odbierane ze środowiska są przetwarzane i integrowane przez komórki, co prowadzi do zmiany ich morfologii i zachowania. Wadliwe przekaźnictwo sygnału stanowi podstawę wielu chorób, w tym wad rozwoju oraz raka.

prof. dr hab. Dominika Nowis

Projekty badawcze realizowane w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej dotyczą identyfikacji i weryfikacji nowych molekularnych celów dla terapii nowotworów. W centrum naszych naukowych zainteresowań znajdują się mechanizmy regulujące homeostazę białek w komórkach ssaków, takie jak działanie układu ubikwityna-proteasom, autofagia, degradacja białek związanych z siateczką śródplazmatyczną oraz odpowiedź komórek na obecność nieprawidłowo sfałdowanych białek.

dr hab. Dorota Pawlak, prof. UW

Laboratorium Technologii Materiałowych powstało z inicjatywy Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT) oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Laboratorium ściśle współpracuje z Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych w ITME.

dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW
W Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej prowadzone są badania teoretyczne, których głównym celem jest analiza i przewidywanie struktury trójwymiarowej genomu ludzkiego, oraz jej związku ze zróżnicowaniem genomicznym populacji ludzkiej, zarówno naturalnym jak i patologicznym.
Dr Piotr Setny

Celem naszych badań jest zrozumienie mechanizmów fizycznych leżących u podstaw funkcjonowania układów biomolekularnych. Chcemy odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób struktura makromolekuł determinuje ich właściwości dynamiczne i w jaki sposób dynamika przekłada się na zdolność do pełnienia określonej roli w żywej komórce. W naszej pracy posługujemy się symulacjami komputerowymi, metodami fizyki statystycznej, technikami bioinformatycznymi oraz narzędziami analizy danych.

dr hab. Joanna Sułkowska

Tematyka rozwijana w laboratorium:

  • rozwijanie modeli gruboziarnistych do analizy krajobrazu energetycznego białek i ich kompleksów
  • rozwijanie metod analitycznych do analizy koewolucyjnej aminokwasów i ich zastosowanie do wyznaczania struktur białek
  • rozwój i zastosowanie aparatu matematycznego teorii węzłów do wyznaczania topologii białek
dr hab. Marta Szulkin, prof. UW

 

dr Michał Tomza

W Laboratorium prowadzone są interdyscyplinarne badania na pograniczu teoretycznej atomowej, molekularnej i optycznej (AMO) fizyki oraz chemii kwantowej. Jesteśmy zainteresowani inżynierią nowych kontrolowalnych kwantowych układów molekularnych, które znajdują zastosowania zarówno w badaniach podstawowych, jak również w nadchodzących technologiach kwantowych.

Tematy badawcze:

dr hab. Joanna Trylska, prof. UW

W Laboratorium Maszyn Biomolekularnych prowadzone są badania teoretyczne i doświadczalne, których głównym celem jest poszukiwanie efektywnych pochodnych antybiotyków. Projektujemy związki, które mają blokować działanie rybosomów bakterii poprzez oddziaływanie z rybosomowym RNA. Rybosomy są odpowiedzialne w komórce za syntezę białek, tak więc zablokowanie prawidłowego działania rybosomów bakterii prowadzi do śmierci komórki bakteryjnej.

dr Bartosz Trzaskowski

Celem grupy jest rozwijanie metod obliczeniowych i ich zastosowanie w symulowaniu układów chemicznych i biologicznych. Interesuje nas przewidywanie struktur, właściwości i funkcji białek, układów makromolekularnych i nanoukładów, katalizatorów reakcji chemicznych oraz zastosowanie metod teoretycznych do projektowania nowych materiałów/ligandów/związków chemicznych mających zastosowanie w farmacji, naukach materiałowych, nanotechnologii i katalizie.

Piotr Węgleński

Prace zespołu Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej koncentrują się wokół dwóch głównych zagadnień. Pierwszym z nich jest historia populacji i organizacja społeczna w kulturach przedkolumbijskich Ameryki Południowej, drugim historie ewolucyjne wybranych gatunków zwierząt w późnym plejstocenie i holocenie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian klimatu na populacje ssaków. Zagadnienie to, poza wymiarem czysto poznawczym, jest też istotne z punktu widzenia przewidywania związanych z klimatem zmian we współczesnych populacjach zwierząt.

dr hab. Marta B. Wiśniewska, prof. UW

Działanie mózgu oparte jest na przekazywaniu impulsów elektrycznych wzdłuż wypustek komórek nerwowych. W przypadku aksonów owiniętych błoną oligodendrocytów, czyli mieliną pełniącą funkcję izolatora, sygnały elektryczne przemieszczają się z prędkością dochodzącą nawet do 100 m/s.

dr Przemysław Żelazowski

Laboratorium zajmuje się badaniem środowiska poprzez analizę danych satelitarnych oraz ich integrację z modelami procesów biologicznych, fizycznych i chemicznych. Nasze zainteresowania dotyczą różnych skal geograficznych: od całej Ziemi do pojedynczych pól uprawnych.
Obecnie w Laboratorium realizowane są następujące projekty:

Prace zespołu Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej koncentrują się wokół dwóch głównych zagadnień. Pierwszym z nich jest historia populacji i organizacja społeczna w kulturach przedkolumbijskich Ameryki Południowej, drugim historie ewolucyjne wybranych gatunków zwierząt w...