Projekty

Projekty badawcze - realizowane

Kierownik Tytuł Lata realizacji
OPUS, NCN Jacek Jemielity, dr hab., prof. UW Chemicznie modyfikowane mRNA do badań procesów komórkowych i zastosowań terapeutycznych 2017 - 2019
FNP, TEAM Jacek Jemielity, dr hab., prof. UW Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja 2017 - 2019
HOMING, FNP Jaroń Tomasz, dr Synthesis, evaluation and recycling of the salts containing highly-fluorinated anions for energy storage applications 2017 - 2019
SONATA, NCN Joanna Panecka, dr Badanie własności dynamicznych i fizyko-chemicznych reduktazy pterydynowej 1 ludzkich pasożytów z rodziny świdrowców oraz oddziaływań z substratami i lekami z wykorzystaniem metod modelowania molekularnego 2017 - 2019
NCN, NCBiR, TANGO Karol Fijałkowki, dr Komora do pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej przeznaczona do badań materiałów wysoce reaktywnych. 2017 - 2019
TEAM, FNP Krzysztof Ginalski, dr hab., prof. UW Rozwój i zastosowanie nowych metod opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji oraz genomice pojedynczej komórki do badania podwójnych pęknięć DNA 2017 - 2019
OPUS, NCN Marta Szulkin, dr hab., prof. UW Kojarzenia poza-partnerskie u sikor w antropocenie: od życia w puszczy do życia w mieście 2017 - 2019
HOMING, FNP Marusiak Anna, dr The role of MLK4 amplification in brest cancer progression - studies in 3D cell culture and in vivo models 2017 - 2019
PRELUDIUM, NCN mgr Anna Maria Dąborwska Wpływ asymetrycznych N-heterocyklicznych karbenów na syntezę, budowę i aktywność kompleksów dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji rac-laktydu 2017 - 2019
PRELUDIUM, NCN Monika Prełowska, mgr Ocena potencjału przeciwnowotworowego modulacji metabolizmu glutaminy w szpiczaku wrażliwym oraz opornym na chemioterapię 2017 - 2018
OPUS, NCN Paweł Szarek, dr Hi-Ox: Podróż do rdzenia atomu - przełamywanie barier dostępnych stopni utlenienia atomów metali 2017 - 2019
OPUS, NCN Piotr Kaźmierczak, dr Rola Tmcc2 w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu receptorowych komórek włoskowatych ucha wewnętrznego 2017 - 2019
OPUS, NCN prof. Dominika Nowis Zbadanie roli arginazy-1 w przeciwnowotworowym działaniu inhibitorów punktów kontrolnych 2017 - 2020
HOMING, FNP Przemysław Malinowski, dr Sole kationów metali przejściowych i anionów słabo koordynujących jako modelowe układy aktywujące podtlenek azotu i halogenoalkany 2017 - 2018
SONATA, NCN Tomasz Jaroń, dr Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka związków chemicznych zawierających bor, wodór oraz wybrane pierwiastki grup głównych 2017 - 2019
HOMING, FNP Tomza Michał, dr Quantum simulations, computations, and sensing with novel quantum molecular systems 2017 - 2019
POLONEZ, NCN Bernadette Chatelain Marion, dr Trace metal effects on wild great tit Parus major oxidative stress and fitness in a gradient of urbanisation 2016 - 2018
OPUS, NCN Agnieszka Kobielak, dr Badanie heterogenności i plastyczności macierzystych komórek rakowych i ich roli w progresji nowotworów głowy i szyi 2016 - 2018
OPUS, NCN Andrzej Nagalski, dr Metaboliczna i behawioralna charakterystyka myszy z warunkowym nokautem Tcf7l2, genu ryzyka cukrzycy i schizofrenii 2016 - 2019
STRATEGMED, NCBiR Edward Darżynkiewicz, prof. dr hab., Jacek Jemielity, dr hab., prof UW Wykorzystanie potencjału regenaracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych EXPLORE ME 2016 - 2018
współpraca dwustronna Polsko-Turecka, NCBiR Joanna Kargul, dr hab., prof. UW Konstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych - GraphESol 2016 - 2018
IDEAS PLUS, MNiSW Joanna Sułkowska, dr hab. Białka splątane - studium nowych struktur i rozwiązywanie ich zagadki 2016 - 2019
Mobilność Plus, MNiSW Karol Fijałkowski, dr Opracowanie odnawialnej metody otrzymywania amoniaku z azotu atmosferycznego 2016 - 2018
TEAM, FNP Konrad Banaszek, prof. dr hab. Kwantowe systemy łączności optycznej 2016 - 2019
TEAM, FNP Krystian Jażdżewski, prof. dr hab. Nowatorska metoda wielkoskalowych badań populacyjnych – weryfikacja i walidacja koncepcji 2016 - 2019
OPUS, NCN Krzysztof Kazimierczuk, dr hab. Czasorozdzielcza N-wymiarowa spektroskopia dla monitorowania procesów fizycznych i chemicznych 2016 - 2018
OPUS, NCN Krzysztof Kobielak, dr Regulacja komórek macierzystych włosa w czasie jego cyklu regeneracyjnego 2016 - 2019
SONATA, NCN Magdalena Skrzypczak, dr Globalne badanie podwójnych pęknięć DNA w genomie Saccharomyces cerevisiae 2016 - 2018
OPUS, NCN Marta Wiśniewska, dr hab., prof. UW Czynniki transkrypcyjne i dośrodkowe połączenia nerwowe w powstawaniu molekularnej różnorodności wzgórza 2016 - 2019
SONATA, NCN Mateusz Baca, dr Historia ewolucyjna dwóch gatunków norników w późnym plejstocenie i holocenie. Rekonstrukcja reakcji populacji na zmiany klimatu z wykorzystaniem antycznego DNA i datowań radiowęglowych 2016 - 2019
SONATA, NCN Michał Tomza, dr Chłodzenie i dynamika wieloatomowych jonów molekularnych zanurzonych w ultrazimnych gazach atomowych 2016 - 2019
PRELUDIUM, NCN Olga Sokołowska, mgr Ocena potencjału przeciwnowotworowego białka stymulującego geny dla interferonów (STING) - białka adaptorowego uczestniczącego w indukcji nieswoistej odpowiedzi immunologicznej 2016 - 2017
OPUS, NCN Paweł Szarek, dr BIS-TRIS. Teoretyczne modelowanie redox-dostrajalnych dwu- i trój-heterometalicznych kompleksów metali przejściowych w roli urządzeń dla elektroniki molekularnej 2016 - 2019
OPUS, NCN Piotr Leszczyński, dr ACTIVE-OX. Oksydatywna aktywacja lekkich węglowodorów przez sole srebra(II) zawierające słabo koordynujące aniony 2016 - 2019
Diamentowy Grant, MNiSW Piotr Orłowski Badanie zdolności katalitycznych związków wanadu do rozkładu diboranu oraz wysokowydajnych borowodorkowych stałych magazynów wodoru 2016 - 2020
OPUS, NCN Renata Solarska, dr Aktywacja cząsteczki CO2 w procesach elektro- fotochemicznych w kierunku fotoindukowanej konwersji do węglowodorów oraz lekkich alkoholi 2016 - 2018
POLONEZ, NCN Silvio Osella, dr Towards an efficient design of biosensors: an investigation of the interplay between light harvesting proteins and graphene 2016 - 2018
SONATA BIS, NCN Stanisław Dunin-Horkawicz, dr Projektowanie nowych struktur białkowych o ściśle określonych właściwościach z wykorzystaniem modeli parametrycznych 2016 - 2019
PRELUDIUM, NCN Sylwia Walczak, mgr Nowe analogi nukleotydów zawierające triazol w obrębie mostka oligofosforanowego jako mimiki końca 5' mRNA - synteza, właściwości i wbudowywanie do mRNA na końcu 5' 2016 - 2018
FUGA, NCN Anna Marusiak, dr Wpływ zwiększonej ekspresji kinazy MLK4 na rozwój raka piersi 2015 - 2018
LIDER, NCBiR Anna Wójcicka, dr hab. n. med. Wykorzystywanie sekwencjonowania nowej generacji do opracowania czułego i specyficznego panelu molekularnego do diagnostyki nowotworów tarczycy 2015 - 2017
OPUS, NCN Dariusz Plewczyński, dr hab., prof. UW iCell: przetwarzania informacji w organizmach żywych. Rola struktury przestrzennej i hierarchii skal w sterowaniu procesami biofizycznymi w komórce 2015 - 2018
SONATA, NCN Dominik Kurzydłowski, dr NFO: trójfluorek azotu jako utleniacz w wysokich ciśnieniach 2015 - 2017
Era.Net RUS Plus – INNOVATION, NCBiR Dorota Pawlak, dr hab., prof. UW Wąskopasmowe nanostruktury fotoniczne dla selektywnej, wczesnej diagnostyki nowotworowej 2015 - 2018
OPUS, NCN Joanna Kargul, dr hab., prof. UW Charakterystyka struktury i funkcji aparatu fotosyntetycznego z ekstremofilnej czerwonej mikroalgi Cyanidioschyzon merolae 2015 - 2018
OPUS, NCN Krzysztof Ginalski, dr hab., prof. UW Identyfikacja i całościowa klasyfikacja nukleaz, w tym nukleaz ludzkich 2015 - 2018
SONATA BIS, NCN Liliana Dobrzańska,dr Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach 2015 - 2020
OPUS, NCN Maciej Długosz, dr hab. Oddziaływanie hydrodynamiczne w układach biomolekularnych. Badania obliczeniowe. 2015 - 2018
OPUS, NCN Magdalena Dziembowska, dr hab. Rola mikroRNA-132 w regulacji plastyczności strukturalnej kolców dendrytycznych 2015 - 2018
SONATA BIS, NCN Magdalena Dziembowska, dr hab. Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie naurnalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X 2015 - 2020
SONATA, NCN Marcin Kałek, dr Nukleofilowa kataliza asymetryczna za pomocą N-heterocyklicznych karbenów i fosfin. Nowe reakcje, katalizatory, metody badawcze 2015 - 2018
PRELUDIUM, NCN Marta Kotlarek, mgr Wykorzystanie inhibitorów mikroRNA w celu przywrócenia ekspresji symportera sodowo-jodowego NIS w komórkach raka tarczycy - próba opracowania nowej terapii adiuwantowej nowotworu 2015 - 2017
SONATA BIS, NCN Marta Szulkin, dr hab., prof. UW Genetyka ekologiczna sikory bogatki w nowym, długoterminowym badaniu populacyjnym wzdłuż gradientu urbanizacji 2015 - 2020
IMPULS, FNP Paweł Horeglad, dr inż. Bezpośrednia synteza koniugatów polilaktyd-lek beta-adrenolityczny (PLA-beta-AD) z wykorzystaniem kompleksów dialkiloalkoksygalowych 2015 - 2016
SONATA BIS, NCN Paweł Niewiadomski, dr hab. Rola rzęski pierwotnej w aktywacji czynników transkrypcyjnych Gli w sygnalizacji Hedgehog 2015 - 2020
SONATA, NCN Przemysław Malinowski, dr Hi-REX. Wysoce reaktywne sole oksonanionów żelaza, miedzi i kobaltu i anionów słabo koordynujących jako związki aktywujące lekkie węglowodory nasycone 2015 - 2018
SONATA, NCN Przemysław Żelazowski, dr Granica drzew wschodnich Andów w ostatnich 30 latach - analiza globalna w kontekście prognozowania adaptacji Amazonii do zmian klimatycznych 2015 - 2017
OPUS, NCN Wojciech Grochala, prof. dr hab. HYDRA. Od wydajnych magazynów wodoru w fazie stałej do nowych wieloskładnikowych i kompozytowych materiałów funkcjinalnych 2015 - 2018
Iuventus Plus, MNiSW Anna Wójcicka, dr hab. n. med. Próba wykorzystania inhibitorów mikroRNA do zwiększenia wydajności terapii adiuwantowej raka tarczycy 2014 - 2017
OPUS, NCN Dariusz Plewczyński, dr hab., prof. UW Zastosowanie wysoko wydajnych metod obliczeniowych do modelowania dynamiki dywersyfikacji hemaglutyniny wirusa grypy 2014 - 2017
SONATA BIS, NCN Dominika Nowis, prof. dr hab. Zbadanie mechanizmów przeciwbiałaczkowego działania SK053, drobnocząsteczkowego inhibitora enzymów uczęstniczących w tworzeniu allosterycznych wiązań dwusiarczkowych 2014 - 2017
MAESTRO, NCN Jan Augustyński, prof. dr hab. Wielofuncyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali - od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych 2014 - 2019
SYMFONIA, NCN Joanna Trylska, dr hab., prof UW (wykonawca ze strony UW) Witamina B12 jako transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów 2014 - 2019
OPUS, NCN Krystian Jażdżewski, prof. dr hab. Rola mutacji mikroRNA w patologii gruczołu tarczowego oraz w kształtowaniu predyspozycji genetycznej do raka brodawkowatego tarczycy 2014 - 2017
PRELUDIUM, NCN Marta Dudek, lek. Charakterystyka wzajemnych oddziaływań enancjomerów RNA 2014 - 2017
PRELUDIUM, NCN Nikola Brożko, mgr inż. Specyfikacja neuronów wzgórza u morfantów lef1 i tcf7l2 danio pręgowanego (Danio rerio) 2014 - 2017
EMBO Piotr Setny, dr EMBO Instalation Grants 2014 - 2017
SONATA, NCN Piotr Setny, dr Efekty hydratacyjne w kinazach białkowych. 2014 - 2017
OPUS, NCN Piotr Stępień, prof. dr hab. Molekularne funkcje ludzkiego genu SUV3 2014 - 2017
Iuventus Plus, MNiSW Tomasz Antosiewicz, dr Hetero-metaliczne nanostruktury plazmoniczne do absorpcji światła 2014 - 2017
Diamentowy Grant, MNiSW Wojciech Wegner, mgr Nowoczesne materiały funkcjionalne oparte o lantanowce i bor 2014 - 2018
PRELUDIUM, NCN Łukasz Szewczyk, dr Analiza różnicowania i dojrzewania oligodendrocytów u myszy St8sia2-/-, modelu niedoboru polisjalilacji 2014 - 2017
MAESTRO, NCN Edward Darżynkiewicz, prof. dr hab. Projektowanie transkryptów mRNA odpornych na degradację enzymatyczną kapu w aspekcie opracowania szczepionek przeciwnowotworowych; kompleksowe badania biochemiczne i biofizyczne nad reprezentatywnymi enzymami odpowiedzialnymi za hydrolizę kapu 2013 - 2018
SONATA BIS, NCN Jacek Jemielity, dr hab., prof. UW Nowe reagenty i metody w syntezie modyfikowanych nukleotydów oraz ich wykorzystanie do otrzymywania narzędzi biochemicznych i nukleotydów o dużym potencjale terapeutycznym 2013 - 2018
SONATA BIS, NCN Joanna Sułkowska, dr hab. Wpływ zawęźlonej struktury na funkcje białek i przewidywanie struktur białek 2013 - 2018
CORE 2013 CALL - Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, NCBiR Joanna Trylska, dr hab., prof. UW Celowanie w białka powierzchniowe błon biologicznych neutrofili: nowe możliwości terapeutyczne w przewlekłych chorobach zapalnych 2013 - 2017
SONATA BIS, NCN Krzysztof Kazimierczuk, dr hab. Rzadkie i prawie-rzadkie reprezentacje w problemach spektroskopii NMR 2013 - 2018
MAESTRO, NCN Maria Magda Konarska, prof. Oddziaływania U6 snRNA w centrum katalitycznym spliceosomu - modulacja splicingu pre-mRNA przez sekwencje egzonowe podobne do U6 snRNA 2013 - 2018
SONATA BIS, NCN Paweł Filip Horeglad, dr inż. Wpływ silnych zasad Lewisa na budowę kompleksów alkosylowych metali grup 13 i 14 oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji monomerów heterocyklicznych 2013 - 2018
MAESTRO, NCN Krzysztof Ginalski, dr hab., prof. UW Wysokorozdzielcza mapa pęknięć dsDNA w genomie człowieka 2012 - 2017

Projekty infrastrukturalne - realizowane

Tytuł Opis
RPO Mazowsze Wyposażenie laboratoriów Centrum Nowych Technologii UW w aparaturę niezbędną do prowadzenia badań na rzecz przemysłu i medycyny

NR PRMA.01.01.00-14-002/15-00
 
Projekt ma na celu wyposażenie laboratoriów CeNT w aparaturę badawczą do realizacji badań na rzecz przemysłu i medycyny.

POIG 2.3 Rozwój Infrastruktury Informatycznej Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji

NR POIG.02.03.00-14-128/13

Celem projektu jest stworzenie wysokiej klasy infrastruktury informatycznej do przechowywania i analizy danych biologicznych, w tym danych genomowych generowanych w Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji.

POIG 2.2 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT

NR POIG.02.02.00-17-024/08-00

Beneficjentami projektu są dwa zespoły badawcze CeNT (LTNMF i LBBS), które zostaną wyposażone w nowoczesną aparaturę.

POIŚ 13.1 Centrum Nowych Technologii 'Ochota' Uniwersytetu Warszawskiego

NR UDA-POIS.13.01-016/08-00

W ramach projektu powstaje siedziba CeNT UW oraz budynek dla Wydziału Fizyki.

Projekty zrealizowane